รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 ว8593 10 ต.ค.61
10 ต.ค. 2561,
14:55:06 น.
บห.
5 MB
2.)แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว8594 10 ต.ค. 61
10 ต.ค. 2561,
14:18:35 น.
บห.
3 MB
3.)การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านความมั่นคง "กล้องวงจรปิด" พย 0023.3/ว 8503 8 ต.ค. 2561
9 ต.ค. 2561,
17:10:02 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน พย 0023.3/ว 8570 9 ต.ค. 2561
9 ต.ค. 2561,
17:09:05 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่มเติม ครั้งที่ 2 พย 0023.4/ว 8568 9 ต.ค. 2561
9 ต.ค. 2561,
16:35:01 น.
กง.กง.
712 KB
6.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด พย 0023.5/ว8561 9 ต.ค. 2561
9 ต.ค. 2561,
13:42:06 น.
กง.กง.
378 KB
7.)การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว8411 4 ต.ค. 61
4 ต.ค. 2561,
10:17:51 น.
บห.
218 KB
8.)แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว8034 1 ต.ค. 61
2 ต.ค. 2561,
12:58:34 น.
บห.
609 KB
9.)เร่งดำเนินการรายงานผลการจัดเก็บรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว879 27 กันยายน 2561
27 ก.ย. 2561,
15:24:01 น.
กง.กง.
11 MB
10.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 872 26 ก.ย. 2561
26 ก.ย. 2561,
15:02:08 น.
กง.กง
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน