รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ที่ พย 0023.2/ว 818 9 พฤศจิกายน 2560
9 พ.ย. 2560,
15:23:32 น.
ก.มบ.
4 MB
2.)ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน พย 0023.5/ว 8025 7 พ.ย. 2560
8 พ.ย. 2560,
09:35:09 น.
ก.งบ.
3 MB
3.)การบันทึกข้อมูลภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 810 7 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560,
13:54:33 น.
ก.มบ.
2 MB
4.)การส่งคืนเงิน งปม. เงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 8021 7 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560,
09:37:48 น.
ก.งบ.
783 KB
5.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2560 พย 0023.5/ว 7985 6 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560,
09:37:00 น.
ก.งบ.
2 MB
6.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ พย 0023.5/ว 7984 6 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560,
09:36:07 น.
ก.งบ.
10 MB
7.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 807 6 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560,
09:34:51 น.
ก.งบ.
2 MB
8.)แจ้งแนววินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดหาอาหารฯ ของหน่วยงานของรัฐ พย 0023.5/ว 806 6 พ.ย. 2560
7 พ.ย. 2560,
09:34:05 น.
ก.งบ.
2 MB
9.)ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบลและเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พย 0023.2/ว 7983 6 พ.ย. 2560
6 พ.ย. 2560,
15:47:50 น.
ก.มบ.
3 MB
10.)การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561 ที่ พย 0023.2/ว 7982 6 พ.ย. 2560
6 พ.ย. 2560,
15:45:55 น.
ก.มบ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ] จำนวนทั้งหมด( 892 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน