รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)สรุปผลการดำเนินการและกำหนดการรอบเสริมในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พย 0023.1/ ว9133 1 พ.ย. 61
1 พ.ย. 2561,
16:20:34 น.
บห.
3 MB
2.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2561 พย 0023.5/ว 9104 31 ต.ค.2561
1 พ.ย. 2561,
11:14:59 น.
กง.กง.
2 MB
3.)จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2561 พย 0023.5/ว 9103 31 ต.ค.2561
1 พ.ย. 2561,
11:13:49 น.
กง.กง.
1 MB
4.)แนวทางการบันทึกการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ ว9131 1 พ.ย. 61
1 พ.ย. 2561,
10:13:54 น.
บห.
4 MB
5.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 9079 30 ต.ค. 2561
1 พ.ย. 2561,
10:05:59 น.
ก.มบ.
655 KB
6.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พย 0023.1/ ว9077 30 ต.ค. 61
1 พ.ย. 2561,
09:30:36 น.
บห.
5 MB
7.)คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พย 0023.1/;9102 31 ต.ค.2561
31 ต.ค. 2561,
16:49:12 น.
บห.
716 KB
8.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนgฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว9078 30 ต.ค. 61
31 ต.ค. 2561,
10:05:38 น.
บห.
5 MB
9.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการรจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 9072 30 ต.ค. 2561
30 ต.ค. 2561,
14:53:24 น.
ก.มบ.
221 KB
10.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 1 พย 0023.5/ว 9069 29 ต.ค. 61
30 ต.ค. 2561,
14:47:47 น.
กง.กง.
199 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน