รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจไปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 1 พย 0023.5/ว 9412 7 พ.ย. 2561
12 พ.ย. 2561,
14:42:54 น.
กง.กง.
613 KB
2.)แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พย 0023.1/ ว9421 9 พ.ย. 61
9 พ.ย. 2561,
14:51:16 น.
บห.
6 MB
3.)การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 ที่ พย 0023.2/ว 9268 6 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561,
16:54:07 น.
ก.มบ.
896 KB
4.)หารือการจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 9263 6 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561,
16:52:57 น.
ก.มบ.
220 KB
5.)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 9264 6 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561,
16:51:08 น.
ก.มบ.
456 KB
6.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน ต.ค.2561 พย 0023.5/ว 9340 7 พ.ย.2561
8 พ.ย. 2561,
11:37:43 น.
กง.กง.
483 KB
7.)ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคฯ พย 0023.3/ว 1012 7 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561,
09:32:12 น.
ก.พถ.
4 MB
8.)การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีบัญชี 2562 พย 0023.3/ว 1013 7 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561,
09:15:28 น.
ก.พถ.
17 MB
9.)ระเบียบ มท ว่าด้วยเงินบำรุง รพ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พย 0023.5/ว 9334 7 พ.ย. 2561
7 พ.ย. 2561,
14:48:02 น.
กง.กง.
593 KB
10.)สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูมุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 997 6 พ.ย. 2561
7 พ.ย. 2561,
09:27:44 น.
ก.มบ.
98 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน