รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พย 0023.1/ ว 9902 27 พ.ย. 61
27 พ.ย. 2561,
10:19:19 น.
บห.
4 MB
2.)การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการ พย0023.1/ว9812 26/11/2561
26 พ.ย. 2561,
17:18:56 น.
บห.
4 MB
3.)การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 3730 16/พ.ย./61
26 พ.ย. 2561,
16:54:44 น.
บห.
1 MB
4.)การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ว3787 21พ.ย.61
26 พ.ย. 2561,
16:50:37 น.
บห.
1 MB
5.)ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ พย 0023.3/ว 1068 21 พ.ย. 2561
26 พ.ย. 2561,
10:23:33 น.
ก.พถ.
2 MB
6.)การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 พย 0023.3/ว 9756 21 พ.ย. 2561
23 พ.ย. 2561,
10:16:34 น.
ก.พถ.
6 MB
7.)ให้ อปท.จัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินฯ พ.ศ.2561 มาตรา 29 พย 0023.5/ว 9753 21 พ.ย. 2561
22 พ.ย. 2561,
08:21:07 น.
กง.กง.
1 MB
8.)สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน พย 0023.1/ว9755 21 พ.ย. 61
21 พ.ย. 2561,
16:52:43 น.
บห.
2 MB
9.)การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) พย 0023.1/ว 9754 21 พ.ย. 61
21 พ.ย. 2561,
16:51:08 น.
บห.
10 MB
10.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ 9714 20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 2561,
14:33:31 น.
บห.
6 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน