รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พย 0023.2/ว 8413 5 ก.ย. 2562
9 ก.ย. 2562,
14:11:18 น.
กง.มท.
415 KB
2.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม ที่ พย 0023.2/ว 7784 21 ส.ค. 2562
4 ก.ย. 2562,
16:21:05 น.
กง.มท.
191 KB
3.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) ที่ พย 0023.2/ว 8133 2 ก.ย. 2562
4 ก.ย. 2562,
16:10:28 น.
กง.มท.
169 KB
4.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) ที่ พย 0023.2/ว 8132 2 ก.ย. 2562
4 ก.ย. 2562,
16:08:56 น.
กง.มท.
942 KB
5.)ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 8091 30 ส.ค. 2562
4 ก.ย. 2562,
16:05:58 น.
กง.มท.
494 KB
6.)การได้รับเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พย 0023.2/ว 7652 19 ส.ค. 2562
4 ก.ย. 2562,
16:03:45 น.
กง.มท.
366 KB
7.)สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 777 16 ส.ค. 2562
4 ก.ย. 2562,
15:59:49 น.
กง.มท.
224 KB
8.)การจัดตั้งสำนัก/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 7610 16 ส.ค. 2562
4 ก.ย. 2562,
15:56:23 น.
กง.มท.
307 KB
9.)การกำหนดรูปแบบแผนพัฒนาตนเองรายปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน (ID PLAN : Individual Development Plan) ที่ พย 0023.2/ว 7431 13 ส.ค. 2562
4 ก.ย. 2562,
15:12:24 น.
กง.มท.
300 KB
10.)ซักซ้อมแนวทางการรักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 7294 7 ส.ค. 2562
8 ส.ค. 2562,
15:45:56 น.
กง.มท.
363 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน