รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ซักซ้อมแนวทางการทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน และการถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล พย 0023.3/ว 4700 16 พ.ค. 2562
21 พ.ค. 2562,
10:42:57 น.
ก.พถ.
1 MB
2.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม พย 0023.3/ว4723 17 พฤษภาคม 2562
21 พ.ค. 2562,
09:12:09 น.
ก.พ.ถ.
10 MB
3.)แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี พย 0023.5/ว4722 17 พฤษภาคม 2562
17 พ.ค. 2562,
13:50:01 น.
กง.กง
336 KB
4.)การขอหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง พย 0023.3/7191 17 พฤษภาคม 2562
17 พ.ค. 2562,
09:55:59 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน พย 0023.3/ว 4721 17 พฤษภาคม 2562
17 พ.ค. 2562,
09:55:05 น.
ก.พถ.
721 KB
6.)การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด พย 0023.3/ว 4640 16 พ.ค. 2562
16 พ.ค. 2562,
16:39:41 น.
ก.พถ.
4 MB
7.)การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถานธนานุบาล พย 0023.3/ว 4696 16 พ.ค. 2562
16 พ.ค. 2562,
16:36:10 น.
ก.พถ.
910 KB
8.)ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ พย 0023.3/ว 4697 16 พ.ค. 2562
16 พ.ค. 2562,
16:29:23 น.
ก.พถ.
9 MB
9.)ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ วรขัติยราชนารี พย 0023.3/ว 4691 16 พฤษภาคม 2562
16 พ.ค. 2562,
10:05:22 น.
ก.พถ.
2 MB
10.)กำชับโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 6 พ.ศ.2562 พย 0023.3/ว500 15พ.ค.2562
15 พ.ค. 2562,
14:36:03 น.
ก.พ.ถ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน