รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (งวด เม.ย.-มิ.ย. 2561) พย 0023.5/ว 745 20 ส.ค. 2561
23 ส.ค. 2561,
07:51:29 น.
กง.กง.
2 MB
2.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 พย 0023.5/ว6958 20 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561,
09:39:38 น.
กง.กง.
519 KB
3.)ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2662 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ อปท. พย 0023.5/ว6957 20 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561,
09:37:12 น.
กง.กง.
1 MB
4.)การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561 พย 0023.1/ว6954 20 ส.ค. 61
20 ส.ค. 2561,
14:26:00 น.
บห.
9 MB
5.)โครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก พย 0023.1/ว6955 20 ส.ค. 61
20 ส.ค. 2561,
13:56:30 น.
บห.
437 KB
6.)แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) พย 0023.1/ว6952 20 ส.ค.61
20 ส.ค. 2561,
13:45:24 น.
บห.
7 MB
7.)โครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก ที่ พย 0023.1/ ว 6844 16 ส.ค. 61
16 ส.ค. 2561,
14:04:07 น.
บห.
448 KB
8.)การใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิในการเข้ารับบริการในระบบเบิกจ่ายตรง ประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 6843 16 ส.ค. 2561
16 ส.ค. 2561,
11:50:32 น.
ก.มบ.
232 KB
9.)ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ว6801 15 ส.ค. 61
15 ส.ค. 2561,
17:02:41 น.
บห.
713 KB
10.)ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 พย 0023.3/ว 732 15 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561,
16:58:01 น.
ก.พถ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] จำนวนทั้งหมด( 702 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน