รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ พย 0023.3/ว 242 12 มีนาคม 2562
13 มี.ค. 2562,
16:18:38 น.
ก.พถ.
132 KB
2.)การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย "ระดับอำเภอ" และ "ระดับ อปท." พย 0023.1/ว2431 11 มี.ค. 62
13 มี.ค. 2562,
16:18:12 น.
บห.
2 MB
3.)ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่แจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ พย 0023.3/ว 2481 12 มีนาคม 2562
13 มี.ค. 2562,
16:16:28 น.
ก.พถ.
252 KB
4.)การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ที่ พย 0023.1/ ว2561 13 มี.ค.62
13 มี.ค. 2562,
10:16:58 น.
บห.
2 MB
5.)สำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา ปี 2562 พย 0023.3/ว 231 7 มี.ค. 2562
12 มี.ค. 2562,
09:50:55 น.
ก.พถ.
1 MB
6.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 2383 7 มีนาคม 2562
7 มี.ค. 2562,
11:53:08 น.
ก.พถ.
242 KB
7.)การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) พย 0023.3/ว 2382 7 มีนาคม 2562
7 มี.ค. 2562,
11:39:01 น.
ก.พถ.
159 KB
8.)ปรับกำหนดการและจัดโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม ที่ พย 0023.2/ว 2381 7 มี.ค. 2562
7 มี.ค. 2562,
10:42:57 น.
ก.มบ.
482 KB
9.)การฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ ที่ พย 0023.1/ 2201 1 มี.ค. 61
6 มี.ค. 2562,
14:06:29 น.
บห.
2 MB
10.)แจ้งรายละเอียดการจัดส่งคู่มือและแบบประเมินคุณภาพสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว218 4 มี.ค. 2562
4 มี.ค. 2562,
16:15:00 น.
ก.พ.ถ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน