รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การปรับเปลี่ยนกำหนดการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว10332 11 ธ.ค. 2561
11 ธ.ค. 2561,
16:29:06 น.
บห.
1 MB
2.)กำหนดการการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว10331 11 ธ.ค. 2561
11 ธ.ค. 2561,
16:27:42 น.
บห.
1 MB
3.)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 9756 7 ธ.ค. 2561
11 ธ.ค. 2561,
15:20:58 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ(ก.พ.7) ที่ พย 0023.2/ว1120 7 ธันวาคม 2561
7 ธ.ค. 2561,
15:17:21 น.
มาตรฐฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3 MB
5.)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พย 0023.2/ว10263 7 ธันวาคม 2561
7 ธ.ค. 2561,
12:00:17 น.
มาตรฐฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5 MB
6.)เรื่องโครงการอบรมสัมมนา “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด” พย0023.1/ว10182 6/12/61
6 ธ.ค. 2561,
09:22:32 น.
บห.
3 MB
7.)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 10143 4 ธ.ค. 2561
5 ธ.ค. 2561,
12:14:49 น.
ก.พถ.
6 MB
8.)การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พย 0023.3/ว 10142 4 ธ.ค. 2561
5 ธ.ค. 2561,
12:14:03 น.
ก.พถ.
3 MB
9.)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 9814 26 พ.ย. 2561
30 พ.ย. 2561,
15:00:43 น.
ก.พถ.
8 MB
10.)เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (เพิ่มเติม) พย0023.1/ว10059 30/11/61
30 พ.ย. 2561,
11:48:56 น.
บห.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน