รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2561 พย 0023.5/ว 7222 27 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561,
13:37:14 น.
กง.กง.
2 MB
2.)แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว7221 27 ส.ค. 61
27 ส.ค. 2561,
11:31:04 น.
บห.
884 KB
3.)การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 พย0023.3/ว761 24 ส.ค.2561
27 ส.ค. 2561,
11:25:53 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
4.)รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว7102 23 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561,
10:53:52 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
5.)การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการการสอบสวนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนนการทางวินัย พ.ศ. 2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง ที่ พย 0023.2/ว 7151 24 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561,
10:36:52 น.
ก.มบ.
261 KB
6.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561) เพิ่มเติม ที่ พย 0023.2/ว 7101 23 ส.ค. 2561
24 ส.ค. 2561,
11:44:34 น.
ก.มบ.
1 MB
7.)การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. (งวด เม.ย.-มิ.ย. 2561) พย 0023.5/ว 745 20 ส.ค. 2561
23 ส.ค. 2561,
07:51:29 น.
กง.กง.
2 MB
8.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 พย 0023.5/ว6958 20 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561,
09:39:38 น.
กง.กง.
519 KB
9.)ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2662 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นของ อปท. พย 0023.5/ว6957 20 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561,
09:37:12 น.
กง.กง.
1 MB
10.)การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2561 พย 0023.1/ว6954 20 ส.ค. 61
20 ส.ค. 2561,
14:26:00 น.
บห.
9 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน