รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม พย0023.3/ว690 1 ส.ค.61
1 ส.ค. 2561,
15:39:12 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
2.)การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 พย 0023.3/ว 6324 31 ก.ค.2561
1 ส.ค. 2561,
10:29:45 น.
ก.พถ.
2 MB
3.)การโอนกลับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่มีเหลือจ่าย (เพิ่มเติม) ที่ พย 0023.1/ ว6322 31 ก.ค. 61
1 ส.ค. 2561,
09:54:29 น.
บห.
120 KB
4.)โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ พย 0023.3/ว 675 31 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561,
13:52:21 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 674 31 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561,
13:49:01 น.
ก.พถ.
7 MB
6.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) พย0023.3/ว6213 25 ก.ค. 2561
27 ก.ค. 2561,
19:45:29 น.
ก.พ.ถ.
907 KB
7.)โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 666 26 ก.ค. 2561
26 ก.ค. 2561,
15:36:06 น.
ก.พถ.
5 MB
8.)ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลความเห็นของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 654 25 กรกฎาคม 2561
25 ก.ค. 2561,
10:36:04 น.
ก.พถ.
1 MB
9.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 6/2561 พย 0023.5/ว 6174 24 ก.ค 2561
25 ก.ค. 2561,
08:37:35 น.
กง.กง.
554 KB
10.)สำรวจรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 649 24 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2561,
14:55:34 น.
ก.มบ.
157 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ] จำนวนทั้งหมด( 1105 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน