รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. พย 0023.5/10656 21 ธ.ค.2561
24 ธ.ค. 2561,
09:57:25 น.
กง.กง.
251 KB
2.)ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว10655 21 ธันวาคม 2561
24 ธ.ค. 2561,
09:45:35 น.
มาตรฐฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3 MB
3.)การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พย 0023.3/ว 10552 19 ธ.ค. 2561
20 ธ.ค. 2561,
16:49:52 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พย 0023.3/ว 10553 19 ธ.ค. 2561
20 ธ.ค. 2561,
16:48:59 น.
ก.พถ.
2 MB
5.)เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พย 0023.3/ว 10456 14 ธ.ค. 2561
14 ธ.ค. 2561,
16:46:37 น.
ก.พถ.
675 KB
6.)หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว10453 14 ธันวาคม 2561
14 ธ.ค. 2561,
09:32:37 น.
กง.กง.
693 KB
7.)ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา พย 0023.5/ว10452 14 ธันวาคม 2561
14 ธ.ค. 2561,
09:31:33 น.
กง.กง.
1 MB
8.)การโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน พ.ย.2561 พย 0023.5/ว 10401 13 ธ.ค. 2561
13 ธ.ค. 2561,
11:32:14 น.
กง.กง.
2 MB
9.)กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พย 0023.1/ ว10362 12/12/61
12 ธ.ค. 2561,
16:33:02 น.
บห.
3 MB
10.)เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.1/ว10361 11/12/61
12 ธ.ค. 2561,
09:56:19 น.
บห.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน