รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ e-Plan พย 0023.1/ว6982 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
16:02:08 น.
บห.
608 KB
2.)จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2560 พย 0023.5/ว 692 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
10:59:16 น.
ก.งบ.
2 MB
3.)มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ พย 0023.5/ว 691 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
10:58:39 น.
ก.งบ.
6 MB
4.)แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 690 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
10:57:30 น.
ก.งบ.
2 MB
5.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานเพิ่มเติม พย 0023.5/ว 689 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
10:56:54 น.
ก.งบ.
5 MB
6.)การขอรับเงินชดเชยฯ (ค่า K) พย 0023.5/ว 688 26 ก.ย. 2560
26 ก.ย. 2560,
10:56:03 น.
ก.งบ.
1 MB
7.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 8 ประจำปี งปม. พ.ศ. 2560 พย0023.5/ว 685 25 ก.ย. 2560
25 ก.ย. 2560,
15:54:38 น.
ก.งบ.
2 MB
8.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ก.ค. 2560 พย 0023.5/ว 684 25 ก.ย. 2560
25 ก.ย. 2560,
15:53:32 น.
ก.งบ.
8 MB
9.)การควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค พย0023.3/ว6914 20ก.ย.2560
21 ก.ย. 2560,
11:19:59 น.
ก.พ.ถ.
7 MB
10.)กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการหอพัก พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดแบบคำขอและใบอนุญาตการประกอบกิจการหอพัก ที่ พย 0023.3/ว 6866 26 ก.ย.2560
20 ก.ย. 2560,
11:24:19 น.
ก.พถ.
17 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] จำนวนทั้งหมด( 725 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน