รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ในการรับลงทะเบียนผู้มัสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.3/ว 8290 16 พ.ย.2560
17 พ.ย. 2560,
15:19:53 น.
ก.พถ.
11 MB
2.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ที่ พย 0023.3/ว 8289 16 พ.ย.2560
17 พ.ย. 2560,
15:07:18 น.
ก.พถ.
18 MB
3.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60) ที่ พย 0023.3/ว 6288 16 พ.ย.2560
17 พ.ย. 2560,
15:05:34 น.
ก.พถ.
3 MB
4.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 60 ที่ พย 0023.3/ว 6867 16 พ.ย.2560
17 พ.ย. 2560,
15:03:18 น.
ก.พถ.
3 MB
5.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 60 ที่ พย 0023.3/ว 8286 16 พ.ย.2560
17 พ.ย. 2560,
15:00:29 น.
ก.พถ.
3 MB
6.)ซักซ้อมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.3/ว 8285 16 พ.ย.2560
17 พ.ย. 2560,
14:58:51 น.
ก.พถ.
4 MB
7.)โครงการ "การส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ" พย 0023.3/ว836 16 พ.ย. 2560
17 พ.ย. 2560,
11:15:02 น.
6 MB
8.)สำรวจข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ กองทุนสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฯ พย 0023.3/ว837 16 พ.ย. 2560
17 พ.ย. 2560,
11:12:33 น.
ก.พถ.
957 KB
9.)การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 8284 16 พ.ย. 2560
16 พ.ย. 2560,
16:20:39 น.
ก.มบ.
232 KB
10.)หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.2/ว 8283 16 พ.ย. 2560
16 พ.ย. 2560,
16:19:31 น.
ก.มบ.
333 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] จำนวนทั้งหมด( 812 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน