รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด พย 0023.5/ว492 14 ม.ค. 2562
14 ม.ค. 2562,
09:49:58 น.
กง.กง.
2 MB
2.)พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถีง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... พย 0023.5/ว53 10 มกราคม 2562
10 ม.ค. 2562,
14:41:17 น.
กง.กง.
2 MB
3.)ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการของขัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย ปี 2562 (โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย) พย 0023.3/ว 298 8 มกราคม 2562
10 ม.ค. 2562,
11:48:38 น.
10 MB
4.)การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ พย 0023.3/ว 295 8 มกราคม 2562
9 ม.ค. 2562,
14:09:20 น.
ก.พถ.
5 MB
5.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2(ม.ค.-ก.พ. 62) พย 0023.3/ว 362 9 มกราคม 2561
9 ม.ค. 2562,
14:06:59 น.
ก.พถ.
2 MB
6.)ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ที่ พย 0023.2/ว 15 4 ม.ค. 2562
4 ม.ค. 2562,
16:15:46 น.
ก.มบ.
979 KB
7.)การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ว 191 4 ม.ค. 62
4 ม.ค. 2562,
14:46:47 น.
บห.
1 MB
8.)แจ้งโอนเงินค่าภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาตขายสุรา ในเดือน ส.ค.-ต.ค. 2561 พย 0023.5/ว 137 3 ม.ค. 2562
4 ม.ค. 2562,
10:11:25 น.
กง.กง.
2 MB
9.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2542 งปม.2561 งวดที่ 11/2561 ประจำเดือน ส.ค. 2561 พย 0023.5/ว 136 3 ม.ค. 2562
4 ม.ค. 2562,
10:01:47 น.
กง.กง.
2 MB
10.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 พย 0023.5/ว 135 3 ม.ค. 2562
3 ม.ค. 2562,
18:13:56 น.
กง.กง.
298 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน