รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล(สิ่งที่ส่งมาด้วย) พย 0023.2/ว 7035 29 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
16:42:18 น.
ก.มบ.
16 MB
2.)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พย 0023.2/ว 7035 29 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
16:41:17 น.
ก.มบ.
14 MB
3.)การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ ว7311 29 ส.ค. 61
29 ส.ค. 2561,
11:15:18 น.
บห.
462 KB
4.)การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน พย 0023.3/ว 7038 21 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
10:13:55 น.
ก.พถ.
1 MB
5.)การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Inforgraphic แนวปฏิบัติ (Code of Conduct) การท่องเที่ยวโดยชุมชน พย 0023.3/ว 748 20 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
09:58:46 น.
ก.พถ.
6 MB
6.)การใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์ และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พย 0023.3/ว 7037 21 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561,
09:39:58 น.
ก.พถ.
9 MB
7.)โครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 พย 0023.2/ว 7224 27 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561,
16:36:29 น.
ก.มบ.
2 MB
8.)แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินของ อปท. พย 0023.5/ว 7223 27 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561,
13:37:44 น.
กง.กง.
854 KB
9.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2561 พย 0023.5/ว 7222 27 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561,
13:37:14 น.
กง.กง.
2 MB
10.)แนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ พย 0023.1/ ว7221 27 ส.ค. 61
27 ส.ค. 2561,
11:31:04 น.
บห.
884 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 ] จำนวนทั้งหมด( 1105 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน