รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.3/ว1082 6 ก.พ. 2561
6 ก.พ. 2561,
17:10:06 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
2.)เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินสะสมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว1081 6ก.พ.61
6 ก.พ. 2561,
10:57:18 น.
กง.
5 MB
3.)ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราตามนโยบายรัฐบาล 0023.3/ว 934 2 ก.พ. 2561
6 ก.พ. 2561,
09:35:54 น.
ก.พถ.
193 KB
4.)การสำรวจข้อมูลพื้นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พย 0023.3/ว 935 2 ก.พ. 61
5 ก.พ. 2561,
16:42:39 น.
ก.สส
459 KB
5.)โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกฯ พย 0023.3/ว 932 2 ก.พ. 61
5 ก.พ. 2561,
16:05:00 น.
ก.สส.
544 KB
6.)แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข พย 0023.3/ว 924 1 ก.พ. 61
2 ก.พ. 2561,
15:53:44 น.
ก.สส.
252 KB
7.)การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี2560 พย0023.3/ว154 31 ม.ค.2561
2 ก.พ. 2561,
15:30:22 น.
ก.พ.ถ.
8 MB
8.)รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ พย 0023.3/ว 876 31 มกราคม 2561
1 ก.พ. 2561,
15:34:24 น.
ส่งสริมและพัฒนาท้องถิ่น
367 KB
9.)การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ พย 0023.2/ว 152 31 ม.ค. 2561
1 ก.พ. 2561,
15:26:02 น.
ก.มบ.
543 KB
10.)การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ พย 0023.2/ว 151 31 ม.ค. 2561
1 ก.พ. 2561,
15:24:52 น.
ก.มบ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ] จำนวนทั้งหมด( 892 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน