รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของ อปท. พย 0023.5/ว 1482 8 ก.พ 2562
12 ก.พ. 2562,
10:32:54 น.
กง.กง.
2 MB
2.)สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ พย 0023.2/ว 1488 8 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562,
10:13:28 น.
ก.มบ.
334 KB
3.)การส่งรายงานการเงินประจำปีฯ พย 0023.5/ว 1483 8 ก.พ 2562
12 ก.พ. 2562,
10:08:59 น.
กง.กง.
622 KB
4.)การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) พย0023.1/ว1392 7 ก.พ.62
7 ก.พ. 2562,
15:56:01 น.
บห.
441 KB
5.)แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่ม clusters เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพะเยา พย 0023.1/ว1393 7 ก.พ.62
7 ก.พ. 2562,
15:45:27 น.
บห.
978 KB
6.)การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (งวดที่ 1) พย 0023.3/ว 1325 6 ก.พ. 62
7 ก.พ. 2562,
14:32:43 น.
ก.พถ.
5 MB
7.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) ที่ พย 0023.2/ว 1282 5 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562,
10:51:48 น.
ก.มบ.
299 KB
8.)มาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) พย 0023.3/ว1195 01 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562,
13:56:24 น.
ก.พถ.
9 MB
9.)ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู่ขอรับบริการในโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) พย 0023.3/ว1194 1 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562,
13:54:15 น.
ก.พถ.
1 MB
10.)แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน พย 0023.5/ว1224 4 กุมภาพันธ์ 2562
4 ก.พ. 2562,
11:47:53 น.
กง.กง.
6 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน