รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (Ltax 3000) ให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รุ่นที่ 2, 6, 10) ที่ พย 0023.3/ว 192 8 มกราคม 2561
8 ม.ค. 2561,
10:37:13 น.
ก.พถ.
12 MB
2.)แบบคำขอมีบัตรประจำตัวหรือบัตรประจำตัวใหม่เจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น ที่ พย 0023.3/ว 191 8 มกราคม 2561
8 ม.ค. 2561,
10:24:21 น.
ก.พถ.
1 MB
3.)แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 158 5 ม.ค. 2561
8 ม.ค. 2561,
10:19:50 น.
ก.มบ.
1 MB
4.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 157 5 ม.ค. 2561
8 ม.ค. 2561,
10:16:58 น.
ก.มบ.
309 KB
5.)การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ พย 0023.2/ว 100 8 ม.ค. 2561
8 ม.ค. 2561,
10:00:13 น.
ก.มบ.
2 MB
6.)การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ชุ่ดที่ 7 พย 0023.2/ว 196 8 ม.ค. 2561
8 ม.ค. 2561,
09:54:32 น.
ก.มบ.
2 MB
7.)การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกลการมีส่วนร่วมของประชาชน ว194 8 ม.ค.61
8 ม.ค. 2561,
09:47:02 น.
บห.
572 KB
8.)การบันทึกจุดพิกัดโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี2561 ในระบบ e-Plan พย 0023.1/ว135 4 ม.ค. 61
5 ม.ค. 2561,
09:35:45 น.
บห.
569 KB
9.)ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนมกราคม 2561 พย0023.1/ว134 4 มกราคม 2561
4 ม.ค. 2561,
13:47:30 น.
บห.
3 MB
10.)โอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี งปม. 2561 พย 0023.5/ว 1 3 ม.ค. 2561
4 ม.ค. 2561,
10:33:09 น.
ก.งบ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] จำนวนทั้งหมด( 812 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน