รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” พย0023.1/ว1824 10 มี.ค.60
10 มี.ค. 2560,
15:49:28 น.
บริหารทั่วไป
3 MB
2.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ปรจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 1826 10 มี.ค. 2560
10 มี.ค. 2560,
10:54:05 น.
กงบ.
257 KB
3.)แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พย 0023.2/ว 3109 8 มี.ค. 2560
10 มี.ค. 2560,
10:32:44 น.
กมบ.
146 KB
4.)การเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ ๑ พย 0023.2/ว 1761 8 มี.ค. 2560
9 มี.ค. 2560,
16:09:59 น.
กมบ.
3 MB
5.)การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 พย 0023.1/ว 1682 7 มีนาคม 2560
7 มี.ค. 2560,
14:28:58 น.
บห
364 KB
6.)ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติกา "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) พย 0023.1/ว1653 6 มี.ค.60
6 มี.ค. 2560,
16:13:24 น.
บริหารทั่วไป
4 MB
7.)การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พย 0023.1/ว1652 6 มีนาคม 2560
6 มี.ค. 2560,
14:40:49 น.
บห.
5 MB
8.)ซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย พย 0023.1/ว 1651 6 มีนาคม 2560
6 มี.ค. 2560,
12:53:53 น.
บห.
194 KB
9.)การสำรวจตำแหน่งว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 1607 3 มี.ค. 2560
6 มี.ค. 2560,
10:21:29 น.
กมบ.
223 KB
10.)การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 1541 1 มี.ค. 2560
3 มี.ค. 2560,
11:04:44 น.
กมบ.
659 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ] จำนวนทั้งหมด( 430 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน