รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) พย 0023.1/ว 9754 21 พ.ย. 61
21 พ.ย. 2561,
16:51:08 น.
บห.
10 MB
2.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ 9714 20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 2561,
14:33:31 น.
บห.
6 MB
3.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่ พย 0023.1/ ว9712 20 พ.ย. 61
20 พ.ย. 2561,
14:32:30 น.
บห.
8 MB
4.)การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ ว16713 19 พ.ย. 61
19 พ.ย. 2561,
17:26:06 น.
บห.
3 MB
5.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ว16712 19 พ.ย. 61
19 พ.ย. 2561,
08:56:26 น.
บห.
6 MB
6.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสรา้งอาคารเรียนอาคารประกอบ ที่ พย 0023.1/ 9643 16 พ.ย. 61
16 พ.ย. 2561,
15:01:01 น.
บห.
8 MB
7.)แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 9584 14 พ.ย. 2561
16 พ.ย. 2561,
09:22:35 น.
ก.มบ.
1 MB
8.)ติดตามการนำเข้าและปรับปรุงสถานะข้อมูลในระบบฐานข้อมูล พย 0023.5/ว1026 15 พฤศจิกายน 2561
15 พ.ย. 2561,
11:24:00 น.
กง.กง.
370 KB
9.)การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด พย 0023.1/ว9581 14 พ.ย.61
15 พ.ย. 2561,
09:08:33 น.
บห.
2 MB
10.)แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พย 0023.2/ว 9511 12 พ.ย. 2561
13 พ.ย. 2561,
13:53:37 น.
ก.มบ.
245 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน