รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งรายละเอียดการจัดส่งคู่มือและแบบประเมินคุณภาพสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว218 4 มี.ค. 2562
4 มี.ค. 2562,
16:15:00 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
2.)แจ้งเลื่อนกำหนดวัน การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 พย0023.3/ว212 1 มี.ค. 2562
4 มี.ค. 2562,
16:07:15 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
3.)การมอบหมายภารกิจการลงทะเบียนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดพะเยา (เพิ่มเติม) พย 0023.1/ว2231 4 มี.ค.62
4 มี.ค. 2562,
10:31:56 น.
บห.
8 MB
4.)การจัดทำข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พย 0023.3/210 1 มีนาคม 2562
1 มี.ค. 2562,
15:24:48 น.
ก.พถ.
196 KB
5.)หารือแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2560 พย 0023.3/3203 1 มีนาคม 2562
1 มี.ค. 2562,
14:27:27 น.
ก.พถ.
243 KB
6.)หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา พย 0023.3/ว 2015 26 ก.พ. 2562
1 มี.ค. 2562,
09:57:48 น.
ก.พถ.
11 MB
7.)การประชุมชี้แจงแนวทางการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พย 0023.3/ว 2059 27 ก.พ. 2562
28 ก.พ. 2562,
10:34:44 น.
ก.พถ.
5 MB
8.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ พย 0023.2/ว 2058 27 ก.พ. 2562
27 ก.พ. 2562,
16:45:11 น.
ก.มบ.
390 KB
9.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ที่ พย 0023.2/ว 2054 27 ก.พ. 2562
27 ก.พ. 2562,
16:43:44 น.
ก.มบ.
328 KB
10.)การคัดเลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว2060 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
16:26:35 น.
ก.พ.ถ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน