รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย0023.1/ว9903 27/11/61
28 พ.ย. 2561,
09:30:27 น.
บห.
8 MB
2.)ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พย 0023.3/ว 9813 26 พฤศจิกายน 2561
27 พ.ย. 2561,
16:16:40 น.
ก.พถ.
3 MB
3.)ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พย 0023.1/ ว 9902 27 พ.ย. 61
27 พ.ย. 2561,
10:19:19 น.
บห.
4 MB
4.)การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการ พย0023.1/ว9812 26/11/2561
26 พ.ย. 2561,
17:18:56 น.
บห.
4 MB
5.)การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 3730 16/พ.ย./61
26 พ.ย. 2561,
16:54:44 น.
บห.
1 MB
6.)การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ว3787 21พ.ย.61
26 พ.ย. 2561,
16:50:37 น.
บห.
1 MB
7.)ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ พย 0023.3/ว 1068 21 พ.ย. 2561
26 พ.ย. 2561,
10:23:33 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 พย 0023.3/ว 9756 21 พ.ย. 2561
23 พ.ย. 2561,
10:16:34 น.
ก.พถ.
6 MB
9.)ให้ อปท.จัดทำบัญชีตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินฯ พ.ศ.2561 มาตรา 29 พย 0023.5/ว 9753 21 พ.ย. 2561
22 พ.ย. 2561,
08:21:07 น.
กง.กง.
1 MB
10.)สำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งหรือการสัญจรของประชาชน พย 0023.1/ว9755 21 พ.ย. 61
21 พ.ย. 2561,
16:52:43 น.
บห.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน