รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 5222 20 มิ.ย. 2561
22 มิ.ย. 2561,
09:48:18 น.
ก.พถ.
703 KB
2.)การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้าน พย 0023.5/ว5302 22 มิถุนายน 2561
22 มิ.ย. 2561,
09:17:37 น.
กง.กง.
1 MB
3.)การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร พย 0023.5/ว5301 22 มิถุนายน 2561
22 มิ.ย. 2561,
09:16:23 น.
กง.กง.
910 KB
4.)การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ที่ พย 0023.1/ ว5153 19 มิ.ย. 61
20 มิ.ย. 2561,
09:27:36 น.
บห.
86 KB
5.)สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา พย0023.3/ว534 19มิ.ย.2561
19 มิ.ย. 2561,
16:54:37 น.
ก.พ.ถ.
559 KB
6.)ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ ว5115 18 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 2561,
08:49:39 น.
บห.
159 KB
7.)การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 5114 18 มิถุนายน 2561
18 มิ.ย. 2561,
17:57:17 น.
ก.พถ.
1 MB
8.)เร่งรัดการดำเนินงาน “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน” ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2560 – 2564 พย0023.3/ว5112 18มิ.ย.2561
18 มิ.ย. 2561,
16:25:28 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
9.)การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน ที่ พย 0023.2/ว 5082 15 มิ.ย. 2561
18 มิ.ย. 2561,
11:42:56 น.
ก.มบ.
1 MB
10.)การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 5081 15 มิ.ย. 2561
18 มิ.ย. 2561,
11:41:55 น.
ก.มบ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน