รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)รับสมัครการประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 243 12 มีนาคม 2562
13 มี.ค. 2562,
16:21:02 น.
ก.พถ.
216 KB
2.)ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ พย 0023.3/ว 242 12 มีนาคม 2562
13 มี.ค. 2562,
16:18:38 น.
ก.พถ.
132 KB
3.)การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย "ระดับอำเภอ" และ "ระดับ อปท." พย 0023.1/ว2431 11 มี.ค. 62
13 มี.ค. 2562,
16:18:12 น.
บห.
2 MB
4.)ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ที่แจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ พย 0023.3/ว 2481 12 มีนาคม 2562
13 มี.ค. 2562,
16:16:28 น.
ก.พถ.
252 KB
5.)การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ที่ พย 0023.1/ ว2561 13 มี.ค.62
13 มี.ค. 2562,
10:16:58 น.
บห.
2 MB
6.)สำรวจข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดพะเยา ปี 2562 พย 0023.3/ว 231 7 มี.ค. 2562
12 มี.ค. 2562,
09:50:55 น.
ก.พถ.
1 MB
7.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 2383 7 มีนาคม 2562
7 มี.ค. 2562,
11:53:08 น.
ก.พถ.
242 KB
8.)การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) พย 0023.3/ว 2382 7 มีนาคม 2562
7 มี.ค. 2562,
11:39:01 น.
ก.พถ.
159 KB
9.)ปรับกำหนดการและจัดโครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม ที่ พย 0023.2/ว 2381 7 มี.ค. 2562
7 มี.ค. 2562,
10:42:57 น.
ก.มบ.
482 KB
10.)การฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสา ตามแนวพระราชดำริ ที่ พย 0023.1/ 2201 1 มี.ค. 61
6 มี.ค. 2562,
14:06:29 น.
บห.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน