รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พย 0023.3/290 20 มี.ค. 62
20 มี.ค. 2562,
14:57:04 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
2.)แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว2894 20 มี.ค. 62
20 มี.ค. 2562,
14:05:57 น.
บห.
218 KB
3.)แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.3/ว295 19 มี.ค. 2562
20 มี.ค. 2562,
11:09:12 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
4.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2562 พย 0023.5/ว 2893 20 มี.ค 2562
20 มี.ค. 2562,
10:53:58 น.
กง.กง.
590 KB
5.)การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.(ต.ค-ธ.ค 2561) พย 0023.5/ว 266 18 มี.ค.2562
18 มี.ค. 2562,
14:17:40 น.
กง.กง.
2 MB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)เพิ่มเติม พย 0023.5/3956 15 มี.ค. 2561
15 มี.ค. 2562,
16:20:09 น.
กง.กง.
1 MB
7.)การเร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ พย 0023.2/ว 264 15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562,
16:03:39 น.
ก.มบ.
409 KB
8.)โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 (IMS 4.0) พย 0023.1/2565 15/03/62
15 มี.ค. 2562,
15:21:48 น.
บห.
6 MB
9.)โครงการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การวางผังชุมชน” Urban Community Strategy (UCS) พย0023.1/ว2564 15/03/62
15 มี.ค. 2562,
15:20:33 น.
บห.
6 MB
10.)ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 พย 0023.3/ว 2726 15 มีนาคม 2562
15 มี.ค. 2562,
14:54:29 น.
ก.พถ.
530 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน