รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 2238 27 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560,
09:13:47 น.
กงบ.
2 MB
2.)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พย 0023.5/ว 2237 27 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 2560,
09:12:43 น.
กงบ.
3 MB
3.)การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ที่ พย 0023.2/ว2098 20 มีนาคม 2560
22 มี.ค. 2560,
11:49:25 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
313 KB
4.)ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างประจำ ที่ พย 0023.2/ว 2096 20 มีนาคม 2560
22 มี.ค. 2560,
11:47:41 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
255 KB
5.)การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 ที่ พย 0023.2/ว2095 20 มีนาคม 2560
22 มี.ค. 2560,
11:45:18 น.
กลุ่มงานมาตรฐานฯ
987 KB
6.)เร่งรัดดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560 พย 0023.3/ว 200 20 มี.ค. 2560
21 มี.ค. 2560,
15:38:39 น.
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
1 MB
7.)การบันทึกข้อมูลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในระบบ INFO พย 0023.3/ว 197 20 มี.ค. 2560
20 มี.ค. 2560,
14:32:08 น.
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
241 KB
8.)หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พย 0023.1/ว190 15 มีนาคม 2560
15 มี.ค. 2560,
17:19:08 น.
บห.
1 MB
9.)การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2560 พย 0023.3/ว 1896 14 มี.ค. 2560
15 มี.ค. 2560,
10:27:19 น.
กลุ่มงานส่งเสริมฯ
142 KB
10.)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 พย 0023.1/ว1848 13 มี.ค.60
14 มี.ค. 2560,
09:04:17 น.
บริหารทั่วไป
238 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] จำนวนทั้งหมด( 374 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน