รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พย 0023.1/ ว10362 12/12/61
12 ธ.ค. 2561,
16:33:02 น.
บห.
3 MB
2.)เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.1/ว10361 11/12/61
12 ธ.ค. 2561,
09:56:19 น.
บห.
2 MB
3.)การปรับเปลี่ยนกำหนดการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว10332 11 ธ.ค. 2561
11 ธ.ค. 2561,
16:29:06 น.
บห.
1 MB
4.)กำหนดการการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว10331 11 ธ.ค. 2561
11 ธ.ค. 2561,
16:27:42 น.
บห.
1 MB
5.)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 9756 7 ธ.ค. 2561
11 ธ.ค. 2561,
15:20:58 น.
ก.พถ.
2 MB
6.)การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ(ก.พ.7) ที่ พย 0023.2/ว1120 7 ธันวาคม 2561
7 ธ.ค. 2561,
15:17:21 น.
มาตรฐฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3 MB
7.)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ พย 0023.2/ว10263 7 ธันวาคม 2561
7 ธ.ค. 2561,
12:00:17 น.
มาตรฐฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
5 MB
8.)เรื่องโครงการอบรมสัมมนา “การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดทำงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด” พย0023.1/ว10182 6/12/61
6 ธ.ค. 2561,
09:22:32 น.
บห.
3 MB
9.)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 10143 4 ธ.ค. 2561
5 ธ.ค. 2561,
12:14:49 น.
ก.พถ.
6 MB
10.)การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พย 0023.3/ว 10142 4 ธ.ค. 2561
5 ธ.ค. 2561,
12:14:03 น.
ก.พถ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน