รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 2934 21 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
17:01:28 น.
ก.พถ.
629 KB
2.)ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 309 21 มี.ค. 2562
21 มี.ค. 2562,
16:50:37 น.
ก.พถ.
4 MB
3.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก พย 0023.3/ว 306 21 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
16:28:33 น.
ก.พถ.
86 KB
4.)ขอส่งข้อมูลการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 พย 0023.3/ว 305 21 มีนาคม 2562
21 มี.ค. 2562,
16:20:06 น.
ก.พถ.
3 MB
5.)การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พย 0023.1/ว2936 21 มี.ค. 62
21 มี.ค. 2562,
15:43:48 น.
บห.
4 MB
6.)ขอรับการสนับสนุนและการปฏิบัติจาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พย 0023.3/ว 304 21 มี.ค. 2562
21 มี.ค. 2562,
14:59:50 น.
ก.พถ.
3 MB
7.)การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ที่ พย 0023.1/ ว2935 21 มี.ค. 62
21 มี.ค. 2562,
13:56:32 น.
บห.
2 MB
8.)การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประชาชนฯ พย 0023.3/ว 278 18 มี.ค. 2562
21 มี.ค. 2562,
10:57:49 น.
ก.พถ.
3 MB
9.)การรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา พย 0023.3/ว 2895 20 มี.ค. 2562
20 มี.ค. 2562,
16:22:35 น.
ก.พถ.
2 MB
10.)ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีและแจ้งกำหนดการรับรางวัล 20 มี.ค. 62 พย 0023.3/296
20 มี.ค. 2562,
15:14:42 น.
ก.พ.ถ.
9 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน