รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่เพิ่มเติม รุ่นที่ 38-43 ที่ พย 0023.2/ว10657 21 ธันวาคม 2561
24 ธ.ค. 2561,
11:31:45 น.
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
4 MB
2.)แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป แลัประเภทวิชาการ ที่ พย 0023.2/ว 1181 24 ธันวาคม 2561
24 ธ.ค. 2561,
10:24:51 น.
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
21 MB
3.)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ของ อปท. พย 0023.5/10656 21 ธ.ค.2561
24 ธ.ค. 2561,
09:57:25 น.
กง.กง.
251 KB
4.)ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียน สำนักทะเบียนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว10655 21 ธันวาคม 2561
24 ธ.ค. 2561,
09:45:35 น.
มาตรฐฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3 MB
5.)การอบรมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พย 0023.3/ว 10552 19 ธ.ค. 2561
20 ธ.ค. 2561,
16:49:52 น.
ก.พถ.
2 MB
6.)การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พย 0023.3/ว 10553 19 ธ.ค. 2561
20 ธ.ค. 2561,
16:48:59 น.
ก.พถ.
2 MB
7.)เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พย 0023.3/ว 10456 14 ธ.ค. 2561
14 ธ.ค. 2561,
16:46:37 น.
ก.พถ.
675 KB
8.)หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว10453 14 ธันวาคม 2561
14 ธ.ค. 2561,
09:32:37 น.
กง.กง.
693 KB
9.)ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา พย 0023.5/ว10452 14 ธันวาคม 2561
14 ธ.ค. 2561,
09:31:33 น.
กง.กง.
1 MB
10.)การโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน พ.ย.2561 พย 0023.5/ว 10401 13 ธ.ค. 2561
13 ธ.ค. 2561,
11:32:14 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน