รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 พย 0023.3/ว 3074 26 มีนาคม 2562
26 มี.ค. 2562,
16:32:18 น.
ก.พถ.
5 MB
2.)การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 พย 0023.3/ว 3073 26 มีนาคม 2562
26 มี.ค. 2562,
16:30:07 น.
ก.พถ.
1 MB
3.)การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (นายก อบจ.และนายก ทม.) พย 0023.1/ว3072 26 มี.ค.62
26 มี.ค. 2562,
14:59:28 น.
บห.
7 MB
4.)การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (นายอำเภอ) พย 0023.1/ว3071 26 มี.ค.62
26 มี.ค. 2562,
14:58:24 น.
บห.
7 MB
5.)โครงการเครือข่าย READ Thailand : อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ Episode 1 "การขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยฐานพลังการอ่านในเด็กปฐมวัย" พย 0023.3/ว 319 25 มี.ค. 2562
25 มี.ค. 2562,
16:12:55 น.
ก.พถ.
2 MB
6.)โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ "การบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 2981 22 มี.ค. 2562
25 มี.ค. 2562,
15:02:50 น.
ก.มบ.
6 MB
7.)การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ ว3034 25 มี.ค. 62
25 มี.ค. 2562,
13:46:06 น.
บห.
394 KB
8.)เรื่องโครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" คีย์ข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) พย0023.1/ว3032 25/03/62
25 มี.ค. 2562,
11:38:04 น.
บห.
653 KB
9.)การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 313 22 มี.ค. 2562
25 มี.ค. 2562,
11:36:55 น.
ก.มบ.
354 KB
10.)รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก อปท. พย 0023.5/ว 3031 25 มี.ค 2562
25 มี.ค. 2562,
09:51:18 น.
กง.กง
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน