รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2560) พย 0023.5/ว 2740 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
15:04:42 น.
ก.งบ.
2 MB
2.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว 2737 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
15:01:29 น.
ก.งบ.
13 MB
3.)โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 พย 0023.5/ว 2736 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
14:59:35 น.
ก.งบ.
5 MB
4.)การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ พย 0023.5/ว 2735 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
14:58:02 น.
ก.งบ.
2 MB
5.)บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พย 0023.5/ว2734 21 เมษายน 2560
21 เม.ย. 2560,
14:56:45 น.
ก.งบ.
1 MB
6.)สำรวจข้อมูลอัตรากำลังคนภาครัฐ ณ 30 กันยายน 2559 ที่ พย 0023.2/ว 271 20 เม.ย. 2560
21 เม.ย. 2560,
10:25:15 น.
ก.มบ.
579 KB
7.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 ที่ พย 0023.2/ว 2618 12 เม.ย. 2560
12 เม.ย. 2560,
15:36:08 น.
ก.มบ.
148 KB
8.)การกำกับดูแลการประกอบกิจการหอพัก พย 0023.3/ว 2553 11เม.ย. 2560
12 เม.ย. 2560,
11:08:02 น.
ก.พถ.
131 KB
9.)การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ พย 0023.3/ว 2516 10 เม.ย. 2560
12 เม.ย. 2560,
11:03:58 น.
กสพ.
190 KB
10.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 ที่ พย 0023.2/ว 2552 11 เม.ย. 2560
12 เม.ย. 2560,
10:36:54 น.
กมบ.
274 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] จำนวนทั้งหมด( 374 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน