รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งยอดรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) ที่ พย 0023.2/312 4 พ.ค. 2560
5 พ.ค. 2560,
11:20:45 น.
ก.มบ.
196 KB
2.)การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พย 0023.5/ว 3192 5 พฤษภาคม 2560
5 พ.ค. 2560,
09:25:56 น.
ก.งบ.
2 MB
3.)การติดตามผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” พย0023.1/ว3132 3 พ.ค.60
3 พ.ค. 2560,
13:51:35 น.
บห.
75 KB
4.)เลื่อนการประชุมท้องถิ่นสัญจรพบ อปท. ที่ พย 0023.1/ว3085,5402 2 พ.ค. 60
2 พ.ค. 2560,
16:22:53 น.
บห.
91 KB
5.)การตรวจสอบข้อมูลตามแบบรายงาน มฝ.2 และการบันทึกข้อมูล เดือน เมษายน 2560 พย 0023.1/ว3042 1 พ.ค. 60
1 พ.ค. 2560,
16:48:57 น.
บห.
396 KB
6.)แบบสอบถาม ประชุมสัญจรท้องถิ่นจังหวัดพบ อปท. พย 0023.1/ว 294 1 พ.ค. 60
1 พ.ค. 2560,
09:21:33 น.
บห.
168 KB
7.)ประชุมสัญจรท้องถิ่นจังหวัดพบ อปท. ที่ พย 0023.1/ว2968 - 2969 28 เมษายน 2560
28 เม.ย. 2560,
09:52:49 น.
บห.
113 KB
8.)เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลตามแบบ มฝ.2 พย 0023.1/ว2807 24 เม.ย.60
24 เม.ย. 2560,
14:52:56 น.
บริหารทั่วไป
70 KB
9.)ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พย 0023.3/ว 2802 21 เม.ย. 2560
21 เม.ย. 2560,
16:39:14 น.
ก.พถ.
1 MB
10.)แบบตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 2801 21 เม.ย. 2560
21 เม.ย. 2560,
16:34:35 น.
ก.มบ.
556 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] จำนวนทั้งหมด( 374 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน