รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ก.พ 2562 พย 0023.5/ว 3231 29 มี.ค 2562
29 มี.ค. 2562,
16:11:39 น.
กง.กง
2 MB
2.)ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาในสถานศึกษา พย 0023.3/ว336 1 เมษายน 2562
29 มี.ค. 2562,
15:48:55 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
3.)ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2562 พย 0023.3/ว 340 29 มีนาคม 2562
29 มี.ค. 2562,
15:29:49 น.
ก.พถ.
136 KB
4.)ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์กรณีการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป พย 0023.3/ว 3198 28 มีนาคม 2562
28 มี.ค. 2562,
16:53:59 น.
ก.พถ.
965 KB
5.)การบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.2/ว 335 28 มี.ค. 2562
28 มี.ค. 2562,
16:27:23 น.
ก.มบ.
1 MB
6.)แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ พย 0023.3/ว 3191 28 มีนาคม 2562
28 มี.ค. 2562,
11:44:55 น.
ก.พถ.
6 MB
7.)เรื่อง การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ (สำรวจการดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะของ อปท.) พย0023.1/ว3151 27/03/62
27 มี.ค. 2562,
15:47:10 น.
บห.
1 MB
8.)สำรวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 331 27 มี.ค. 2562
27 มี.ค. 2562,
15:36:00 น.
ก.มบ.
860 KB
9.)ขอส่งหนังสือ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร" พย 0023.3/ว 324 27 มีนาคม 2562
27 มี.ค. 2562,
10:45:58 น.
ก.พถ.
3 MB
10.)ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ พย 0023.3/ว 3075 26 มีนาคม 2562
26 มี.ค. 2562,
16:33:50 น.
ก.พถ.
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน