รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) ที่ พย 0023.2/ว 727 21 ม.ค. 2562
22 ม.ค. 2562,
10:02:18 น.
ก.มบ.
1 MB
2.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ธ.ค. 2561 พย 0023.5/ว 721 21 ม.ค. 2562
21 ม.ค. 2562,
11:31:42 น.
กง.กง.
2 MB
3.)การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 4/2561 พย 0023.5/ว 86 21 ม.ค. 2562
21 ม.ค. 2562,
11:30:40 น.
กง.กง.
1 MB
4.)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ส่วนราชการ) พย 0023.1/ว491 14 ม.ค.2562
18 ม.ค. 2562,
14:22:49 น.
บห.
7 MB
5.)โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS ประจำปี 2562 พย 0023.5/ว 661 18 ม.ค. 2562
18 ม.ค. 2562,
13:52:51 น.
กง.กง.
827 KB
6.)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย พย 0023.1/ว499 14 ม.ค. 2562
18 ม.ค. 2562,
11:13:24 น.
บห.
6 MB
7.)แผนรรงค์ "แยกขยะก่อนทิ้ง" จังหวัดพะเยา พย 0023.1/ว562 16 ม.ค.61
16 ม.ค. 2562,
16:47:01 น.
บริหารทั่วไป
1 MB
8.)แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562 พย 0023.1/ว561 16 ม.ค.61
16 ม.ค. 2562,
16:45:26 น.
บริหารทั่วไป
10 MB
9.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงิอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2(ม.ค.-มี.ค.) พย 0023.3/ว 498 15 มกราคม 2562
16 ม.ค. 2562,
09:27:23 น.
ก.พถ.
2 MB
10.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2(ม.ค.-ก.พ.) พย 0023.3/ว 497 15 มกราคม 2562
16 ม.ค. 2562,
09:25:02 น.
ก.พถ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน