รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน พย 0023.5/ว994 28 มกราคม 2562
28 ม.ค. 2562,
11:28:35 น.
กง.กง.
1 MB
2.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ - พ.ย. 2561 พย 0023.5/ว 992 28 ม.ค. 2562
28 ม.ค. 2562,
10:02:46 น.
กง.กง.
1 MB
3.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ - ต.ค. 2561 พย 0023.5/ว 992 28 ม.ค. 2562
28 ม.ค. 2562,
10:01:58 น.
กง.กง.
1 MB
4.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 พย 0023.5/ว 991 28 ม.ค. 2562
28 ม.ค. 2562,
09:59:58 น.
กง.กง.
402 KB
5.)เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท.บริหารจัดการที่ดี 2562 พย0023.1/ว866 23/01/62
24 ม.ค. 2562,
17:23:50 น.
บห.
3 MB
6.)หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 92 22 ม.ค. 2562
24 ม.ค. 2562,
16:37:16 น.
ก.มบ.
509 KB
7.)การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะบเียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) พย 0023.3/ว 861 23 ม.ค. 2562
23 ม.ค. 2562,
14:33:43 น.
ก.พถ.
1 MB
8.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) ที่ พย 0023.2/ว 773 22 ม.ค. 2562
23 ม.ค. 2562,
14:04:53 น.
ก.มบ.
311 KB
9.)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 772 22 ม.ค. 2562
23 ม.ค. 2562,
14:03:04 น.
ก.มบ.
925 KB
10.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2 พย 0023.5/ว 724 21/01/62
22 ม.ค. 2562,
10:33:32 น.
บห.
9 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน