รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ที่ พย 0023.1/ ว3411 4 เมษายน 2562
4 เม.ย. 2562,
09:16:45 น.
บห.
2 MB
2.)โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ที่ พย 0023.2/ว 358 29 มี.ค. 2562
2 เม.ย. 2562,
14:31:47 น.
ก.มบ.
690 KB
3.)โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ที่ พย 0023.2/ว 357 29 มี.ค. 2562
2 เม.ย. 2562,
14:29:23 น.
ก.มบ.
672 KB
4.)การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พย 0023.3/ว 3374 2 เมษายน 2562
2 เม.ย. 2562,
13:57:38 น.
ก.พถ.
4 MB
5.)แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก พย 0023.3/ว 3373 2 เมษายน 2562
2 เม.ย. 2562,
13:37:12 น.
ก.พถ.
376 KB
6.)การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ครบถ้วน พย 0023.1/ว3295 1 เม.ย. 2562
1 เม.ย. 2562,
16:23:01 น.
บริหารทั่วไป
1 MB
7.)ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) พย 0023.3/ว 3292 1 เมษายน 2562
1 เม.ย. 2562,
15:52:23 น.
ก.พถ.
642 KB
8.)การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 พย 0023.3/ว 3293 1 เมษายน 2562
1 เม.ย. 2562,
15:48:50 น.
ก.พถ.
314 KB
9.)ขอความร่วมมือขอข้อมูลด้านการศึกษา พย0023.3/ว336 1 เมษายน 2562
1 เม.ย. 2562,
15:22:58 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
10.)การรายงานข้อมูลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง พย 0023.2/ว 355 29 มี.ค. 2562
1 เม.ย. 2562,
10:03:28 น.
ก.มบ.
349 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน