รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เรื่องโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร 4.0 พย 0023.1/ว9162 2/11/61
2 พ.ย. 2561,
14:16:48 น.
บห.
413 KB
2.)การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง ของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พย 0023.3/ว 9080 30 ต.ค. 2561
2 พ.ย. 2561,
10:00:16 น.
ก.พถ.
2 MB
3.)สรุปผลการดำเนินการและกำหนดการรอบเสริมในขั้นเตรียมการประเมิน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พย 0023.1/ ว9133 1 พ.ย. 61
1 พ.ย. 2561,
16:20:34 น.
บห.
3 MB
4.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2561 พย 0023.5/ว 9104 31 ต.ค.2561
1 พ.ย. 2561,
11:14:59 น.
กง.กง.
2 MB
5.)จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2561 พย 0023.5/ว 9103 31 ต.ค.2561
1 พ.ย. 2561,
11:13:49 น.
กง.กง.
1 MB
6.)แนวทางการบันทึกการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบ e-Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ ว9131 1 พ.ย. 61
1 พ.ย. 2561,
10:13:54 น.
บห.
4 MB
7.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ที่ พย 0023.2/ว 9079 30 ต.ค. 2561
1 พ.ย. 2561,
10:05:59 น.
ก.มบ.
655 KB
8.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พย 0023.1/ ว9077 30 ต.ค. 61
1 พ.ย. 2561,
09:30:36 น.
บห.
5 MB
9.)คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พย 0023.1/;9102 31 ต.ค.2561
31 ต.ค. 2561,
16:49:12 น.
บห.
716 KB
10.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนgฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว9078 30 ต.ค. 61
31 ต.ค. 2561,
10:05:38 น.
บห.
5 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 768 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน