รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)หลักเกณฑ์การคัดเลือกสวนสาธารณะ ระดับจังหวัด พย 0023.3/ว 531 31 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. 2562,
12:04:51 น.
ก.พถ.
2 MB
2.)ผลการคัดเลือกการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 พย 0023.3/527 30 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. 2562,
13:30:56 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
3.)ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 5073 29 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. 2562,
13:57:54 น.
ก.พถ.
1 MB
4.)พย 0023.5/ว 5071 (ต่อ) พย 0023.5/ว 5071 29 พ.ค 2562
29 พ.ค. 2562,
08:46:44 น.
กง.กง
1 MB
5.)แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ เดือน เม.ย 2562 พย 0023.5/ว 5071 29 พ.ค 2562
29 พ.ค. 2562,
08:46:07 น.
กง.กง
1 MB
6.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2562 พย 0023.5/ว 4944 27 พ.ค 2562
27 พ.ค. 2562,
10:31:04 น.
กง.กง
551 KB
7.)แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ พย 0023.3/ว 523 24 พฤษภาคม 2562
24 พ.ค. 2562,
16:37:32 น.
ก.พถ.
690 KB
8.)เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับพื้นที่ใหม่ พย 0023.3/ว 520 24 พฤษภาคม 2562
24 พ.ค. 2562,
16:35:25 น.
ก.พถ.
1 MB
9.)แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน พย 0023.3/7483 23 พฤษภาคม 2562
24 พ.ค. 2562,
09:27:38 น.
ก.พถ.
4 MB
10.)การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย) พย 0023.1/ว 4871 23 พ.ค. 2562
23 พ.ค. 2562,
14:48:10 น.
บห.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน