รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.พ.ศ.2534 ประจำเดือน ก.ย. 2562 พย 0023.5/ว 9204 30 ก.ย 62
30 ก.ย. 2562,
15:05:25 น.
กง.กง
538 KB
2.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2562 พย 0023.5/ว 9203 30 ก.ย 62
30 ก.ย. 2562,
15:04:33 น.
กง.กง
555 KB
3.)แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ฯ เดือน ก.ค-ส.ค 2562 พย 0023.5/ว 9132 27 ก.ย 2562
27 ก.ย. 2562,
15:29:44 น.
กง.กง
324 KB
4.)แจ้งโอนเงินค่าภาษ๊สรรพสามิตฯ เดือน ก.ค-ส.ค 2562 พย 0023.5/ว 9131 27 ก.ย 2562
27 ก.ย. 2562,
15:28:29 น.
กง.กง
737 KB
5.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม พย0023.3/ว8942 25 ก.ย. 2562
25 ก.ย. 2562,
11:13:42 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
6.)ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พย0023.3/ว8941 25 ก.ย. 2562
25 ก.ย. 2562,
11:12:06 น.
ก.พ.ถ.
5 MB
7.)ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 พย0023.3/ว906 23 กันยายน 2562
23 ก.ย. 2562,
16:46:59 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
8.) การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.3/ว8825 19 กันยายน 2562
23 ก.ย. 2562,
13:27:02 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
9.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พย0023.3/ว8881 23 กันยายน 2562
23 ก.ย. 2562,
13:17:54 น.
ก.พ.ถ.
7 MB
10.)การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.3/ว8824 19 กันยายน 2562
23 ก.ย. 2562,
13:15:44 น.
ก.พ.ถ.
8 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน