รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การสำรวจข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าราชการหรือพนักงานครู สายงานการสอน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 389 10 เม.ย. 2562
10 เม.ย. 2562,
15:33:25 น.
ก.มบ.
258 KB
2.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ที่ พย 0023.2/ว 3615 10 เม.ย. 2562
10 เม.ย. 2562,
15:28:17 น.
ก.มบ.
304 KB
3.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) งวดทีี่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562) ที่ พย 0023.2/ว 3614 10 เม.ย. 2562
10 เม.ย. 2562,
15:26:30 น.
ก.มบ.
312 KB
4.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 พย 0023.5/ว3617 10 เมษายน 2562
10 เม.ย. 2562,
13:42:44 น.
กง.กง.
2 MB
5.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) ที่ พย 0023.2/ว 3523 5 เม.ย. 2562
9 เม.ย. 2562,
16:12:40 น.
ก.มบ.
2 MB
6.)การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) พย 0023.3/ว 375 5 เม.ย. 2562
5 เม.ย. 2562,
15:21:37 น.
ก.พถ.
3 MB
7.)หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 พย 0023.5/374 5 เม.ย. 2562
5 เม.ย. 2562,
14:17:55 น.
กง.กง.
2 MB
8.)หารือการประเมินเพื่อปรับประเภทและระดับของเทศบาล จากเทศบาลประเภทสามัญเป็นเทศบาลประเภทสามัญ สูง พย 0023.2/ว 366 3 เม.ย. 2562
4 เม.ย. 2562,
16:41:19 น.
ก.มบ.
219 KB
9.)การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ พย 0023.3/ว 3377 2 เม.ย. 2562
4 เม.ย. 2562,
12:43:34 น.
ก.พถ.
2 MB
10.)ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 และการประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 พย 0023.3/ว 3412 3 เมษายน 2562
4 เม.ย. 2562,
11:24:55 น.
ก.พถ.
7 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน