รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2560) ที่ พย 0023.2/ว 3643 25 พ.ค. 2560
26 พ.ค. 2560,
15:29:40 น.
ก.มบ.
119 KB
2.)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน พย 0023.5/ว 3644 25 พฤษภาคม 2560
26 พ.ค. 2560,
10:30:43 น.
ก.งบ.
1 MB
3.)โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ที่ พย 0023.1/ว3641 25 พ.ค. 60
25 พ.ค. 2560,
09:00:06 น.
บห.
367 KB
4.)แจ้งเปิดระบบการใช้งาน"ระบบเงินกู้ของ อปท." ผ่านระบบ INFO 0023.3/; 342 22 พ.ค. 2560
24 พ.ค. 2560,
15:20:10 น.
ก.พถ.
45 KB
5.)การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 0023.3/ว 344 22 พ.ค. 2560
24 พ.ค. 2560,
15:18:03 น.
ก.พถ.
569 KB
6.)การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.5/ว 334 23 พฤษภาคม 2560
24 พ.ค. 2560,
14:07:02 น.
ก.งบ.
2 MB
7.)โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและ มท. วันที่ 1 มิ.ย. 60 (แจ้งรายชื่อโรงแรมที่พัก) พย0023.1/ว339 23/05/60
24 พ.ค. 2560,
08:57:14 น.
บห.
839 KB
8.)การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี ที่ พย 0023.3/ว 3536 22 พ.ค.2560
22 พ.ค. 2560,
17:10:30 น.
ก.พถ.
3 MB
9.)เชิญประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ พย 0023.1/ว3371-3372 16 พ.ค. 60
16 พ.ค. 2560,
10:55:36 น.
บห.
154 KB
10.)การดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 พย 0023.3/ว 3332 15 พ.ค.2560
15 พ.ค. 2560,
10:10:36 น.
ก.พถ.
12 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] จำนวนทั้งหมด( 374 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน