รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู่ขอรับบริการในโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) พย 0023.3/ว1194 1 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562,
13:54:15 น.
ก.พถ.
1 MB
2.)แจ้งผลการพิจารณานำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงิน พย 0023.5/ว1224 4 กุมภาพันธ์ 2562
4 ก.พ. 2562,
11:47:53 น.
กง.กง.
6 MB
3.)โครงการนิเทศงานและการตรวจติดตามการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 1220 1 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562,
09:29:12 น.
ก.พถ.
6 MB
4.)เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรัเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว 1191 1/02/62
1 ก.พ. 2562,
14:38:56 น.
กง.
8 MB
5.)แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือน ธ.ค.2561 พย 0023.5/ว 1082 30 ม.ค 2562
1 ก.พ. 2562,
14:17:25 น.
กง.กง.
2 MB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(เพิ่มเติม) พย 0023.5/ว 1155 31 ม.ค.2562
1 ก.พ. 2562,
14:07:46 น.
กง.กง.
918 KB
7.)เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 2 พย 0023.5/ว 1154 31/01/62
1 ก.พ. 2562,
13:58:35 น.
กง.
6 MB
8.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) ที่ พย 0023.2/ว 863 23 ม.ค. 2562
30 ม.ค. 2562,
15:46:36 น.
ก.มบ.
587 KB
9.)แจ้งเลขที่โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ต.ค-พ.ย 2561 พย 0023.5/ว 992 28 ม.ค 2562
30 ม.ค. 2562,
11:05:35 น.
กง.กง.
48 KB
10.)การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พย 0023.3/ว 106 28 ม.ค. 2562
29 ม.ค. 2562,
16:08:56 น.
ก.พถ.
556 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน