รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การบันทึกผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) พย 0023.3/ว 155 11 ก.พ. 2562
13 ก.พ. 2562,
08:57:27 น.
ก.พถ.
480 KB
2.)แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.1/ว 1562 12 ก.พ. 62
12 ก.พ. 2562,
16:02:15 น.
บห.
5 MB
3.)การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ของ อปท. พย 0023.5/ว 1482 8 ก.พ 2562
12 ก.พ. 2562,
10:32:54 น.
กง.กง.
2 MB
4.)สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ที่ พย 0023.2/ว 1488 8 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562,
10:13:28 น.
ก.มบ.
334 KB
5.)การส่งรายงานการเงินประจำปีฯ พย 0023.5/ว 1483 8 ก.พ 2562
12 ก.พ. 2562,
10:08:59 น.
กง.กง.
622 KB
6.)การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) พย0023.1/ว1392 7 ก.พ.62
7 ก.พ. 2562,
15:56:01 น.
บห.
441 KB
7.)แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่ม clusters เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดพะเยา พย 0023.1/ว1393 7 ก.พ.62
7 ก.พ. 2562,
15:45:27 น.
บห.
978 KB
8.)การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ (งวดที่ 1) พย 0023.3/ว 1325 6 ก.พ. 62
7 ก.พ. 2562,
14:32:43 น.
ก.พถ.
5 MB
9.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562) ที่ พย 0023.2/ว 1282 5 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562,
10:51:48 น.
ก.มบ.
299 KB
10.)มาตราการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) พย 0023.3/ว1195 01 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562,
13:56:24 น.
ก.พถ.
9 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน