รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แนวทางการายงานข้อมูลการดำเนินโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น (เพิ่มเติม) พย 0023.3/ว 391 11 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
14:47:20 น.
ก.พถ.
200 KB
2.)การจัดงานประชุมสัมมนา MICE Clinic ภายใต้หัวข้อ "Thailand 4.0 and Sustainable Meeting" พย 0023.3/ว 390 11 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
14:46:09 น.
ก.พถ.
9 MB
3.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) พย 0023.3/ว 3643 10 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
14:28:46 น.
ก.พถ.
329 KB
4.)ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 พย 0023.3/ว 3642 10 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
14:20:01 น.
ก.พถ.
898 KB
5.)การอบรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พย 0023.3/ว 394 11 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
13:56:19 น.
ก.พถ.
712 KB
6.)ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย" พย 0023.3/ว 393 11 เมษายน 2562
11 เม.ย. 2562,
13:36:56 น.
ก.พถ.
210 KB
7.)ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "หลักสูตร English Class of Tomorrow : Towards CeFR" พย 0023.3/ว377 9 เมษายน 2562
10 เม.ย. 2562,
16:05:37 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
8.)พิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย / รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 0023.3/ว3619 10 เมษายน 2562
10 เม.ย. 2562,
15:55:34 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
9.)ประชาสัมพันธ์การรับเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พย 0023.3/ว3620 10 เมษายน 2562
10 เม.ย. 2562,
15:51:56 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
10.)การดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พย 0023.3/ว 3641 10 เมษายน 2562
10 เม.ย. 2562,
15:37:54 น.
ก.พ.ถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน