รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 3911 5 มิ.ย. 2560
5 มิ.ย. 2560,
11:09:39 น.
กมบ.
182 KB
2.)การบันทึกข้อมูล มฝ.2 ข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2560 พย 0023.1/3895 2 มิ.ย. 60
2 มิ.ย. 2560,
15:12:54 น.
บห.
40 KB
3.)การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 พย0023.3/ว3739 29052560
1 มิ.ย. 2560,
18:29:30 น.
ก.พ.ถ.
457 KB
4.)การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พย0023.3/ว3642 25052560
1 มิ.ย. 2560,
18:25:49 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
5.)ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือเรื่อง เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา พย0023.1/ว3653 31 พ.ค. 60
1 มิ.ย. 2560,
09:45:30 น.
บห.
796 KB
6.)การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 ที่ พย 0023.2/ว 3824 30 พ.ค. 2560
30 พ.ค. 2560,
15:27:19 น.
กมบ.
354 KB
7.)โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยส่วนภูมิภาค พย 0023.1/ว 3825 30 พ.ค. 60
30 พ.ค. 2560,
13:22:30 น.
บห.
898 KB
8.)การประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2560 พย 0023.1/ว3741 29 พ.ค.60
29 พ.ค. 2560,
17:24:57 น.
บริหารทั่วไป
72 KB
9.)แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ - อปท) (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 29 พ.ค.60
29 พ.ค. 2560,
17:22:20 น.
บริหารทั่วไป
5 MB
10.)ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นหรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกาอบวิชาชีพทันตกรรม ที่ พย 0023.2/ว 356 26 พ.ค. 2560
26 พ.ค. 2560,
15:32:38 น.
ก.มบ.
513 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] จำนวนทั้งหมด( 374 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน