รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ระเบียบ กค ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 พย 0023.5/ว 419 26 เม.ย 2562
26 เม.ย. 2562,
09:36:17 น.
กง.กง
2 MB
2.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 3917 23 เมษายน 2562
25 เม.ย. 2562,
14:17:10 น.
ก.พถ.
2 MB
3.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2562 พย 0023.5/ว 3992 25 เม.ย 2562
25 เม.ย. 2562,
09:43:35 น.
กง.กง
2 MB
4.)โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือน มี.ค 2562 พย 0023.5/ว 3991 25 เม.ย 2562
25 เม.ย. 2562,
09:42:34 น.
กง.กง
2 MB
5.)การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน พย 0023.3/ว 3914 23 เม.ย. 2562
24 เม.ย. 2562,
17:14:25 น.
ก.พถ.
2 MB
6.)หารือการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้ พย 0023.3/ว 3912 23 เม.ย. 2562
24 เม.ย. 2562,
17:12:18 น.
ก.พถ.
1 MB
7.)การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พย 0023.3/ว 3915 23 เม.ย. 2562
24 เม.ย. 2562,
15:18:08 น.
ก.พถ.
1 MB
8.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) ที่ พย 0023.2/ว 3916 23 เม.ย. 2562
24 เม.ย. 2562,
14:23:29 น.
ก.มบ.
187 KB
9.)ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 – 2569 พย0023.3/ว3869 23 เมษายน 2562
23 เม.ย. 2562,
15:09:48 น.
ก.พ.ถ.
5 MB
10.)แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป สำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 พย0023.3/ว3868 23 เมษ 2562
23 เม.ย. 2562,
15:07:48 น.
ก.พ.ถ.
9 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน