รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 ที่ พย 0023.2/ว 2054 27 ก.พ. 2562
27 ก.พ. 2562,
16:43:44 น.
ก.มบ.
328 KB
2.)การคัดเลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว2060 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
16:26:35 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
3.)มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2561 พย 0023.3/ว 2055 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
14:11:31 น.
ก.พถ.
194 KB
4.)มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 พย 0023.3/ว 204 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
13:11:22 น.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
290 KB
5.)ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคของเด็กนักเรียน พย 0023.3/ว 203 27 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
13:09:17 น.
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
336 KB
6.)ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พย0023.3/ว187 21 กุมภาพันธ์ 2562
27 ก.พ. 2562,
09:27:12 น.
ก.พ.ถ.
3 MB
7.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่2 พย 0023.5/2014 26 ก.พ.2562
27 ก.พ. 2562,
09:18:44 น.
กง.กง.
196 KB
8.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2 พย.0023.5/ว2013 26 ก.พ.2562
27 ก.พ. 2562,
09:12:17 น.
กง.กง.
187 KB
9.)การเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พย0023.5/ว2012 26 ก.พ.2562
27 ก.พ. 2562,
09:09:17 น.
กง.กง.
481 KB
10.)แจ้งโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือน ม.ค.2562 พย 0023.5/ว 2052 27 ก.พ 2562
27 ก.พ. 2562,
08:48:19 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน