รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) พย 0023.3/ว 437 30 เมษายน 2562
1 พ.ค. 2562,
12:57:36 น.
ก.พถ.
2 MB
2.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) พย 0023.3/ว 436 30 เมษายน 2562
1 พ.ค. 2562,
12:55:35 น.
ก.พถ.
2 MB
3.)แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว4066 26 เม.ย. 62
29 เม.ย. 2562,
08:51:14 น.
บห.
1 MB
4.)การดำเนินงานตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ที่ พย 0023.1/ ว4065 26 เม.ย. 62
29 เม.ย. 2562,
08:50:17 น.
บห.
2 MB
5.)การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 พย 0023.3/ว 3997 25 เมษายน 2562
26 เม.ย. 2562,
18:22:00 น.
ก.พถ.
3 MB
6.)ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน พย 0023.3/ว 4064 26 เมษายน 2562
26 เม.ย. 2562,
17:16:07 น.
ก.พถ.
2 MB
7.)การบันทึกระบบข้อมูลสาสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development Center Information System : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2562 พย 0023.3/ว 4063 26 เมษายน 2562
26 เม.ย. 2562,
16:28:30 น.
ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
11 MB
8.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562) พย 0023.5/ว 3996 25 เม.ย. 62
26 เม.ย. 2562,
13:45:41 น.
กง.กง.
475 KB
9.)แนวทางการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว3994 25 เม.ย.2562
26 เม.ย. 2562,
11:13:31 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
10.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดศึกษาท้องถิ่น) พย 0023.3/ว3993 25 เม.ย.2562
26 เม.ย. 2562,
11:12:07 น.
ก.พ.ถ.
5 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน