รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การแต่งตั้งคณะทำงานประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 พย 0023.1/ว 4837 8 พ.ค.62
10 พ.ค. 2562,
08:48:25 น.
บห.
1 MB
2.)แจ้งจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. งวด ม.ค-มี.ค 2562 พย 0023.5/ว 465 8 พ.ค 2562
8 พ.ค. 2562,
14:26:21 น.
กง.กง
2 MB
3.)การประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 466 8 พฤษภาคม 2562
8 พ.ค. 2562,
13:37:32 น.
ก.พถ.
880 KB
4.)ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พย 0023.5/ว4832 8 พฤษภาคม 2562
8 พ.ค. 2562,
10:44:44 น.
กง.กง
2 MB
5.)สรรพสามิตพื้นที่พะเยา แจ้งโอนเงินภาษีสรรสามิตและใบอนุญาตขายสุรา ประจำเดือน ก.พ 2562 พย 0023.5/ว 4831 8 พ.ค 2562
8 พ.ค. 2562,
09:33:26 น.
กง.กง
2 MB
6.)เร่งรัดดำเนินการสำรวจข้อมูลการใช้งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พย 0023.3/ว 460 7 พ.ค. 2562
7 พ.ค. 2562,
16:33:37 น.
ก.พถ.
298 KB
7.)ประชาสัมพันธ์เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าประชุมในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 พย 0023.3/ว459 7 พ.ค.2562
7 พ.ค. 2562,
15:00:17 น.
ก.พ.ถ.
1 MB
8.)การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) พย 0023.3/ว 457 7 พฤษภาคม 2562
7 พ.ค. 2562,
12:00:33 น.
ก.พถ.
227 KB
9.)ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ที่ พย 0023.2/ว 448 3 พ.ค. 2562
7 พ.ค. 2562,
11:21:54 น.
ก.มบ.
283 KB
10.)กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ 3 - 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว4281 3 พฤษภาคม 2562
3 พ.ค. 2562,
16:33:05 น.
ก.พ.ถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน