รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)โครงการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การวางผังชุมชน” Urban Community Strategy (UCS) พย0023.1/ว2564 15/03/62
15 มี.ค. 2562,
15:20:33 น.
บห.
6 MB
2.)ขอส่งรายงานพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562 พย 0023.3/ว 2726 15 มีนาคม 2562
15 มี.ค. 2562,
14:54:29 น.
ก.พถ.
530 KB
3.)การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พย 0023.3/ว 2725 15 มีนาคม 2562
15 มี.ค. 2562,
14:52:17 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดหนองคาย พย 0023.1/ ว2724 15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562,
14:04:24 น.
บห.
4 MB
5.)การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ พย 0023.1/ ว 2722 15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562,
13:48:27 น.
บห.
6 MB
6.)โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" พย 0023.3/ว 260 15 มีนาคม 2562
15 มี.ค. 2562,
13:05:33 น.
ก.พถ.
1 MB
7.)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่น ที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2) พย 0023.3/251 18 มี.ค.2562
15 มี.ค. 2562,
08:45:44 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
8.)การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด พย 0023.3/ว 255 14 มี.ค. 2562
14 มี.ค. 2562,
16:44:32 น.
ก.พถ.
703 KB
9.)แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯพ.ศ.2534 ประจำเดือน ก.พ.2562 พย 0023.5/ว 2635 14 มี.ค.2562
14 มี.ค. 2562,
10:57:16 น.
กง.กง.
2 MB
10.)แจ้งรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พย0023.3/ว2631 14 มี.ค. 2562
14 มี.ค. 2562,
08:37:28 น.
ก.พ.ถ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน