รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งท้องถื่น ว4036 15/05/61
15 พ.ค. 2561,
15:04:43 น.
บห.
8 MB
2.)การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อปท. ที่ พย 0023.1/ ว4035 15 พ.ค. 61
15 พ.ค. 2561,
14:07:18 น.
บห.
274 KB
3.)แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ พย 0023.5/ว3993 11 พ.ค. 61
15 พ.ค. 2561,
09:39:26 น.
กง.กง.
615 KB
4.)การรายงานข้อมูลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และโครงการประชารัฐรวมใจ พะเยาไร้ขยะเปียก พย 0023.1/ว3992 11 พ.ค. 2561
11 พ.ค. 2561,
14:11:07 น.
บห.
2 MB
5.)จัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 385 8 พ.ค. 2561
10 พ.ค. 2561,
16:20:56 น.
กง.กง.
456 KB
6.)การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ของศูนย์พัมนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 6482 10 พฤษภาคม 2561
10 พ.ค. 2561,
13:50:16 น.
ก.พถ.
4 MB
7.)แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ พย 0023.3/ว 3885 9 พฤษภาคม 2561
10 พ.ค. 2561,
13:48:42 น.
ก.พถ.
12 MB
8.)แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุปี 2559 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ พย 0023.3/ว 3884 9 พฤษภาคม 2561
10 พ.ค. 2561,
13:47:03 น.
ก.พถ.
2 MB
9.)จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2561 ให้แก่ อปท. พย 0023.5/ว 400 10 พ.ค. 2561
10 พ.ค. 2561,
11:28:21 น.
กง.กง.
429 KB
10.)โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน เม.ย. 2561 พย 0023.5/ว 6481 10 พ.ค. 2561
10 พ.ค. 2561,
11:26:50 น.
กง.กง.
503 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 769 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน