รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เรื่องรายงานการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดพะเยา 5 แบบรายงาน ว4321 23/05/61
25 พ.ค. 2561,
14:41:22 น.
บห.
148 KB
2.)แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พย 0023.1/ 4393 25 พ.ค. 61
25 พ.ค. 2561,
11:46:48 น.
บห.
14 MB
3.)การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ อปท.ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) พย 0023.3/ว 4291 23 พ.ค. 2561
23 พ.ค. 2561,
16:18:52 น.
ก.พถ.
5 MB
4.)การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 พย0023.3/ว4161 18พ.ค.2561
21 พ.ค. 2561,
15:56:09 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
5.)การส่งเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SMBLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พย0023.3/ว434 18พ.ค.2561
21 พ.ค. 2561,
11:42:03 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
6.)ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ที่ พย 0023.2/ว 436 18 พ.ค. 2561
18 พ.ค. 2561,
17:02:01 น.
ก.มบ.
456 KB
7.)ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน พย0023.5/ว4083 16 พ.ค. 61
17 พ.ค. 2561,
10:58:41 น.
กง.กง.
191 KB
8.)แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 - -
17 พ.ค. 2561,
10:18:50 น.
บห.
25 MB
9.)การประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 พย 0023.1/ว 4111 17/05/61
17 พ.ค. 2561,
10:17:02 น.
บห.
156 KB
10.)แจ้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา พย0023.3/ว4040 15พ.ค.2561
15 พ.ค. 2561,
16:50:59 น.
ก.พ.ถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ] จำนวนทั้งหมด( 769 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน