รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา พย 0023.3/ว 2895 20 มี.ค. 2562
20 มี.ค. 2562,
16:22:35 น.
ก.พถ.
2 MB
2.)ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีและแจ้งกำหนดการรับรางวัล 20 มี.ค. 62 พย 0023.3/296
20 มี.ค. 2562,
15:14:42 น.
ก.พ.ถ.
9 MB
3.)โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจ้งการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พย 0023.3/290 20 มี.ค. 62
20 มี.ค. 2562,
14:57:04 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
4.)แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.1/ ว2894 20 มี.ค. 62
20 มี.ค. 2562,
14:05:57 น.
บห.
218 KB
5.)แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.3/ว295 19 มี.ค. 2562
20 มี.ค. 2562,
11:09:12 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
6.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 2/2562 พย 0023.5/ว 2893 20 มี.ค 2562
20 มี.ค. 2562,
10:53:58 น.
กง.กง.
590 KB
7.)การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.(ต.ค-ธ.ค 2561) พย 0023.5/ว 266 18 มี.ค.2562
18 มี.ค. 2562,
14:17:40 น.
กง.กง.
2 MB
8.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)เพิ่มเติม พย 0023.5/3956 15 มี.ค. 2561
15 มี.ค. 2562,
16:20:09 น.
กง.กง.
1 MB
9.)การเร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ พย 0023.2/ว 264 15 มี.ค. 2562
15 มี.ค. 2562,
16:03:39 น.
ก.มบ.
409 KB
10.)โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 (IMS 4.0) พย 0023.1/2565 15/03/62
15 มี.ค. 2562,
15:21:48 น.
บห.
6 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน