รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 4452 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
14:38:59 น.
ก.พถ.
245 KB
2.)ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคู่มือที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พย 0023.3/ว 4451 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
14:38:12 น.
ก.พถ.
425 KB
3.)ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 พย 0023.3/ว 4453 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
14:36:54 น.
ก.พถ.
119 KB
4.)การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด พย 0023.3/ว 4454 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
14:35:59 น.
ก.พถ.
618 KB
5.)เร่งรัดการส่งแบบสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/478 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
13:20:01 น.
ก.พ.ถ.
271 KB
6.)ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชนผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พย 0023.3/ว 477 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
11:38:02 น.
ก.พถ.
2 MB
7.)รายงานสถานการณ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 476 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
11:36:48 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 4839 8 พ.ค. 2562
10 พ.ค. 2562,
11:19:37 น.
ก.พถ.
2 MB
9.)เร่งรัดรายงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.3/472 8 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
10:22:13 น.
ก.พ.ถ.
5 MB
10.)ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พย0023.3/ว473 10 พฤษภาคม 2562
10 พ.ค. 2562,
10:19:15 น.
ก.พ.ถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน