รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอส่งหนังสือ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร" พย 0023.3/ว 324 27 มีนาคม 2562
27 มี.ค. 2562,
10:45:58 น.
ก.พถ.
3 MB
2.)ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ พย 0023.3/ว 3075 26 มีนาคม 2562
26 มี.ค. 2562,
16:33:50 น.
ก.พถ.
3 MB
3.)โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 พย 0023.3/ว 3074 26 มีนาคม 2562
26 มี.ค. 2562,
16:32:18 น.
ก.พถ.
5 MB
4.)การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 พย 0023.3/ว 3073 26 มีนาคม 2562
26 มี.ค. 2562,
16:30:07 น.
ก.พถ.
1 MB
5.)การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (นายก อบจ.และนายก ทม.) พย 0023.1/ว3072 26 มี.ค.62
26 มี.ค. 2562,
14:59:28 น.
บห.
7 MB
6.)การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (นายอำเภอ) พย 0023.1/ว3071 26 มี.ค.62
26 มี.ค. 2562,
14:58:24 น.
บห.
7 MB
7.)โครงการเครือข่าย READ Thailand : อ่านสร้างคน คนสร้างชาติ Episode 1 "การขับเคลื่อนงานพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยฐานพลังการอ่านในเด็กปฐมวัย" พย 0023.3/ว 319 25 มี.ค. 2562
25 มี.ค. 2562,
16:12:55 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ "การบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 2981 22 มี.ค. 2562
25 มี.ค. 2562,
15:02:50 น.
ก.มบ.
6 MB
9.)การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.1/ ว3034 25 มี.ค. 62
25 มี.ค. 2562,
13:46:06 น.
บห.
394 KB
10.)เรื่องโครงการ "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" คีย์ข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info) พย0023.1/ว3032 25/03/62
25 มี.ค. 2562,
11:38:04 น.
บห.
653 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน