รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 4727 17 พ.ค. 2562
22 พ.ค. 2562,
10:36:20 น.
ก.มบ.
331 KB
2.)การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 4726 17 พ.ค. 2562
22 พ.ค. 2562,
10:35:23 น.
ก.มบ.
5 MB
3.)แจ้งโอนค่าภาษีสรรพสามิตและค่าใบอนุญาตขายสุรา เดือน มี.ค 2562 พย 0023.5/ว 4821 22 พ.ค 2562
22 พ.ค. 2562,
09:34:56 น.
กง.กง
604 KB
4.)การเร่งรัดจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS พย 0023.1/ว4751 21 พ.ค. 62
21 พ.ค. 2562,
16:37:53 น.
บห.
1 MB
5.)แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 พย 0023.3/ว4724 17 พฤษภาคม 2562
21 พ.ค. 2562,
16:07:55 น.
ก.พ.ถ.
6 MB
6.)คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการรับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) พย 0023.3/ว 4698 16 พ.ค. 2562
21 พ.ค. 2562,
15:22:23 น.
ก.พถ.
416 KB
7.)การคัดเลือกครูผู้ดูแล/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.3/ว4725 17 พฤษภาคม 2562
21 พ.ค. 2562,
15:17:51 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
8.)ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พย 0023.3/ว 4699 16 พ.ค. 2562
21 พ.ค. 2562,
11:02:10 น.
ก.พถ.
13 MB
9.)ซักซ้อมแนวทางการทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน และการถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันของพนักงานสถานธนานุบาล พย 0023.3/ว 4700 16 พ.ค. 2562
21 พ.ค. 2562,
10:42:57 น.
ก.พถ.
1 MB
10.)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) เพิ่มเติม พย 0023.3/ว4723 17 พฤษภาคม 2562
21 พ.ค. 2562,
09:12:09 น.
ก.พ.ถ.
10 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน