รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ พย 0023.3/ว 3377 2 เม.ย. 2562
4 เม.ย. 2562,
12:43:34 น.
ก.พถ.
2 MB
2.)ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 และการประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562 พย 0023.3/ว 3412 3 เมษายน 2562
4 เม.ย. 2562,
11:24:55 น.
ก.พถ.
7 MB
3.)แจ้งปฏิทินและคู่มือการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ที่ พย 0023.1/ ว3411 4 เมษายน 2562
4 เม.ย. 2562,
09:16:45 น.
บห.
2 MB
4.)โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ที่ พย 0023.2/ว 358 29 มี.ค. 2562
2 เม.ย. 2562,
14:31:47 น.
ก.มบ.
690 KB
5.)โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ที่ พย 0023.2/ว 357 29 มี.ค. 2562
2 เม.ย. 2562,
14:29:23 น.
ก.มบ.
672 KB
6.)การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พย 0023.3/ว 3374 2 เมษายน 2562
2 เม.ย. 2562,
13:57:38 น.
ก.พถ.
4 MB
7.)แจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก พย 0023.3/ว 3373 2 เมษายน 2562
2 เม.ย. 2562,
13:37:12 น.
ก.พถ.
376 KB
8.)การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ครบถ้วน พย 0023.1/ว3295 1 เม.ย. 2562
1 เม.ย. 2562,
16:23:01 น.
บริหารทั่วไป
1 MB
9.)ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) พย 0023.3/ว 3292 1 เมษายน 2562
1 เม.ย. 2562,
15:52:23 น.
ก.พถ.
642 KB
10.)การสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 พย 0023.3/ว 3293 1 เมษายน 2562
1 เม.ย. 2562,
15:48:50 น.
ก.พถ.
314 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน