รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)สรุปผลการประเมินตนเองตามแบบสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา/ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 552 10 มิถุนายน 2562
10 มิ.ย. 2562,
10:58:09 น.
ก.พ.ถ.
2 MB
2.)โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 5351 10 มิ.ย. 2562
10 มิ.ย. 2562,
09:32:23 น.
ก.มบ.
838 KB
3.)ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กร/ชมรม ที่มีผลงานดีเด่น ด้านการป้องกัน ปราบปราม บำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพะเยา ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 541 4 มิ.ย. 2562
6 มิ.ย. 2562,
10:09:51 น.
ก.พถ.
4 MB
4.)การประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 พย 0023.1/ว5262 5 มิ.ย.62
5 มิ.ย. 2562,
17:41:40 น.
บห.
642 KB
5.)การบันทึกข้อมูลเด็กเล็กและนักเรียนในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) พย0023.3/ว540 4 มิถุนายน 2562
4 มิ.ย. 2562,
17:15:31 น.
ก.พ.ถ.
856 KB
6.)โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พย 0023.3/ว 539 31 พ.ค. 2562
4 มิ.ย. 2562,
17:11:07 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
7.)การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 พย 0023.3/ว 5173 31 พฤษภาคม 2562
4 มิ.ย. 2562,
10:51:47 น.
ก.พถ.
6 MB
8.)โครงการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสร้างและพัฒนาเครือการจัดแผนและงบประมาณทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.3/ว532 31 พ.ค. 2562
31 พ.ค. 2562,
13:14:41 น.
ก.พ.ถ.
4 MB
9.)หลักเกณฑ์การคัดเลือกสวนสาธารณะ ระดับจังหวัด พย 0023.3/ว 531 31 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. 2562,
12:04:51 น.
ก.พถ.
2 MB
10.)ผลการคัดเลือกการจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2562 พย 0023.3/527 30 พฤษภาคม 2562
30 พ.ค. 2562,
13:30:56 น.
ก.พ.ถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน