รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (ส่วนราชการ) พย 0023.1/ว491 14 ม.ค.2562
18 ม.ค. 2562,
14:22:49 น.
บห.
7 MB
2.)โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS ประจำปี 2562 พย 0023.5/ว 661 18 ม.ค. 2562
18 ม.ค. 2562,
13:52:51 น.
กง.กง.
827 KB
3.)บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย พย 0023.1/ว499 14 ม.ค. 2562
18 ม.ค. 2562,
11:13:24 น.
บห.
6 MB
4.)แผนรรงค์ "แยกขยะก่อนทิ้ง" จังหวัดพะเยา พย 0023.1/ว562 16 ม.ค.61
16 ม.ค. 2562,
16:47:01 น.
บริหารทั่วไป
1 MB
5.)แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2562 พย 0023.1/ว561 16 ม.ค.61
16 ม.ค. 2562,
16:45:26 น.
บริหารทั่วไป
10 MB
6.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงิอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 2(ม.ค.-มี.ค.) พย 0023.3/ว 498 15 มกราคม 2562
16 ม.ค. 2562,
09:27:23 น.
ก.พถ.
2 MB
7.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 2(ม.ค.-ก.พ.) พย 0023.3/ว 497 15 มกราคม 2562
16 ม.ค. 2562,
09:25:02 น.
ก.พถ.
2 MB
8.)แจ้งผลการพิจาณาข้อหารือกรณีป้ายแผนกสินค้าของ บมจ.สยามแม็คโครฯ พย 0023.5/ว 496 14 ม.ค. 2562
14 ม.ค. 2562,
15:01:23 น.
กง.กง.
2 MB
9.)เชิญประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพะเยา พย 0023.3/ว 453 11 ม.ค. 2562
14 ม.ค. 2562,
13:48:44 น.
ก.พถ.
920 KB
10.)ขอหารือการเบิกค่าพาหนะเดินทางให้กับประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด พย 0023.5/ว492 14 ม.ค. 2562
14 ม.ค. 2562,
09:49:58 น.
กง.กง.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ] จำนวนทั้งหมด( 965 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน