รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ พย 0023.3/ว 5733 20 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. 2562,
11:25:36 น.
ก.พถ.
2 MB
2.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 5763 21 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. 2562,
11:24:09 น.
ก.พถ.
3 MB
3.)การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 5842 25 มิ.ย. 2562
26 มิ.ย. 2562,
15:35:59 น.
ก.มบ.
1 MB
4.)แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2542 งวดที่ 5/2562 พย 0023.5/ว 5901 26 มิ.ย 2562
26 มิ.ย. 2562,
08:20:46 น.
กง.กง
542 KB
5.)การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการจังหวัดพะเยา จังหวัดสะอาด (หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา) พย 0023.1/ว5793 24 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 2562,
15:48:04 น.
บริหารทั่วไป
1 MB
6.)การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการจังหวัดพะเยา จังหวัดสะอาด (นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง) พย 0023.1/ว5792 24 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 2562,
15:15:04 น.
บริหารทั่วไป
4 MB
7.)การประกวดการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการจังหวัดพะเยา จังหวัดสะอาด (นายอำเภอทุกอำเภอ) พย 0023.1/ว5791 24 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 2562,
15:14:06 น.
บริหารทั่วไป
7 MB
8.)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 พย 0023.3/ว 604 24 มิ.ย. 2562
25 มิ.ย. 2562,
11:12:55 น.
ก.พถ.
929 KB
9.)การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficency School : LSS) พย 0023.3/ว 601 24 มิ.ย. 2562
25 มิ.ย. 2562,
10:59:30 น.
ก.พถ.
1 MB
10.)โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 พย 0023.3/ว 600 24 มิ.ย. 2562
25 มิ.ย. 2562,
10:52:08 น.
ก.พถ.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ] จำนวนทั้งหมด( 1285 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน