รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณ ปี 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการและทุพพลภาพฯ พย 0023.3/ว 5936 16 กรกฎาคม 2561
17 ก.ค. 2561,
10:03:42 น.
ก.พถ.
2 MB
2.)ซักซ้อมแนวทางตั้งงบประมาณปี 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข พย 0023.3/ว 5937 16 กรกฎาคม 2561
17 ก.ค. 2561,
10:01:22 น.
ก.พถ.
4 MB
3.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป พย 0023.5/ว5935 16 ก.ค. 61
16 ก.ค. 2561,
17:28:54 น.
กง.กง.
2 MB
4.)โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ พย 0023.3/ว 598 13 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561,
16:34:56 น.
ก.พถ.
3 MB
5.)ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง มาตรฐานกลางการกำหนดภารกิจการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจจำเป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 พย 0023.2/ว 592 12 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561,
09:46:49 น.
ก.มบ.
709 KB
6.)ขอข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ปี 59 พย 0023.3/ว 593 12 กรกฎาคม 2561
12 ก.ค. 2561,
17:18:56 น.
ก.พถ.
1 MB
7.)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พย 0023.2/ว 5802 11 ก.ค.2561
12 ก.ค. 2561,
14:10:16 น.
ก.มบ.
3 MB
8.)เร่งรัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ พย 0023.3/ว 586 10 กรกฎาคม 2561
11 ก.ค. 2561,
09:22:13 น.
ก.พถ.
1 MB
9.)แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61) พย 0023.3/ว 5528 2 ก.ค. 61
9 ก.ค. 2561,
17:25:17 น.
ก.พถ.
2 MB
10.)ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.3/ว5714 9 ก.ค.2561
9 ก.ค. 2561,
16:49:15 น.
ก.พ.ถ.
4 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ] จำนวนทั้งหมด( 632 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน