รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)เร่งรัดและสำรวจการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พย 0023.3/ว 10456 14 ธ.ค. 2561
14 ธ.ค. 2561,
16:46:37 น.
ก.พถ.
675 KB
2.)หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว10453 14 ธันวาคม 2561
14 ธ.ค. 2561,
09:32:37 น.
กง.กง.
693 KB
3.)ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา พย 0023.5/ว10452 14 ธันวาคม 2561
14 ธ.ค. 2561,
09:31:33 น.
กง.กง.
1 MB
4.)การโอนเงินภาษ๊มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2534 ประจำเดือน พ.ย.2561 พย 0023.5/ว 10401 13 ธ.ค. 2561
13 ธ.ค. 2561,
11:32:14 น.
กง.กง.
2 MB
5.)กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พย 0023.1/ ว10362 12/12/61
12 ธ.ค. 2561,
16:33:02 น.
บห.
3 MB
6.)เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พย0023.1/ว10361 11/12/61
12 ธ.ค. 2561,
09:56:19 น.
บห.
2 MB
7.)การปรับเปลี่ยนกำหนดการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว10332 11 ธ.ค. 2561
11 ธ.ค. 2561,
16:29:06 น.
บห.
1 MB
8.)กำหนดการการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พย 0023.1/ว10331 11 ธ.ค. 2561
11 ธ.ค. 2561,
16:27:42 น.
บห.
1 MB
9.)การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 9756 7 ธ.ค. 2561
11 ธ.ค. 2561,
15:20:58 น.
ก.พถ.
2 MB
10.)การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการ(ก.พ.7) ที่ พย 0023.2/ว1120 7 ธันวาคม 2561
7 ธ.ค. 2561,
15:17:21 น.
มาตรฐฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
3 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ] จำนวนทั้งหมด( 812 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน