รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 1708 15 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562,
10:28:45 น.
ก.มบ.
571 KB
2.)พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของทต.งิม พย 0023.3/ว 1843 20 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562,
09:10:00 น.
ก.พถ.
1 MB
3.)เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ-สถ.) พย 0023.3/ว 1842 20 ก.พ. 2562
21 ก.พ. 2562,
09:03:40 น.
ก.พถ.
2 MB
4.)แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. 2534 ประจำเดือน ม.ค. 2562 พย 0023.5/ว 1784 20 ก.พ 2562
20 ก.พ. 2562,
11:35:41 น.
กง.กง.
2 MB
5.)แจ้งโอนเงินที่จัดเก็บตาม กม.ว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่ อบต. พย 0023.5/ว 1783 20 ก.พ 2562
20 ก.พ. 2562,
11:34:38 น.
กง.กง.
1 MB
6.)แจ้งโอนจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตยเลียม งวดที่ 1/2562 พย 0023.5/ว 1782 20 ก.พ 2562
20 ก.พ. 2562,
11:33:31 น.
กง.กง.
2 MB
7.)เรื่องบันทึกท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2562 พย0023.1/ว1781 20 ก.พ. 62
20 ก.พ. 2562,
09:53:58 น.
บห.
1.013 KB
8.)การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) พย 0023.3/ว1775 18 กุมภาพันธ์ 2562
20 ก.พ. 2562,
09:47:50 น.
ก.พถ.
4 MB
9.)สำรวจข้อมูลอัตราตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 170 14 ก.พ. 2562
15 ก.พ. 2562,
15:14:37 น.
ก.มบ.
98 KB
10.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว1705 15 กุมภาพันธ์ 2562
15 ก.พ. 2562,
14:19:30 น.
กง.กง.
1 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ] จำนวนทั้งหมด( 892 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน