รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)การเตรียมอุปกรณ์และเอกสารเพื่อประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 พย 0023.2/ว 757 14 มิ.ย.2562
14 มิ.ย. 2562,
16:10:57 น.
ก.มบ.
4 MB
2.)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูก พย 0023.3/ว 5533 14 มิถุนายน 2562
14 มิ.ย. 2562,
13:41:54 น.
ก.พถ.
3 MB
3.)แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม) พย 0023.3/ว 5534 14 มิถุนายน 2562
14 มิ.ย. 2562,
13:27:23 น.
ก.พถ.
6 MB
4.)การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พย 0023.3/ว 569 13 มิ.ย. 2562
14 มิ.ย. 2562,
10:48:22 น.
ก.พถ.
548 KB
5.)แผนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 พย 0023.1/ว5311 7 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 2562,
16:37:06 น.
บห.
2 MB
6.)ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 พย 0023.5/ว 5404 11 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 2562,
13:22:55 น.
กง.กง.
81 KB
7.)ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" พย 0023.3/ว 565 11 มิถุนายน 2562
11 มิ.ย. 2562,
16:34:11 น.
ก.พถ.
1 MB
8.)การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พย 0023.3/ว 5357 10 มิ.ย. 2562
11 มิ.ย. 2562,
16:07:56 น.
ก.พถ.
4 MB
9.)เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พย 0023.3/ว 564 11 มิถุนายน 2562
11 มิ.ย. 2562,
15:26:11 น.
ก.พถ.
1 MB
10.)เร่งรัดการบันทึกข้อมูลจำนวนนักรเียนและข้อมูลอื่นๆ ในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศพด.ของ อปท.(CCIS) พย 0023.3/ว 563 11 มิ.ย. 2562
11 มิ.ย. 2562,
15:15:59 น.
ก.พถ.
2 MB

 

 


 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ] จำนวนทั้งหมด( 1147 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน