รายการ
เลขที่
หนังสือ
หนังสือ
ลงวันที่
วัน-เวลา
ที่ลงเว็บไซต์
กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์
Download
1.)ติดตามการนำเข้าและปรับปรุงสถานะข้อมูลในระบบฐานข้อมูล พย 0023.5/ว1026 15 พฤศจิกายน 2561
15 พ.ย. 2561,
11:24:00 น.
กง.กง.
370 KB
2.)การคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด พย 0023.1/ว9581 14 พ.ย.61
15 พ.ย. 2561,
09:08:33 น.
บห.
2 MB
3.)แนวทางการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ที่ พย 0023.2/ว 9511 12 พ.ย. 2561
13 พ.ย. 2561,
13:53:37 น.
ก.มบ.
245 KB
4.)การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ที่ พย 0023.1/ ว9514 12 พ.ย. 61
12 พ.ย. 2561,
19:32:45 น.
บห.
3 MB
5.)หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใตสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พย 0023.5/ว 9413 7 พ.ย. 2561
12 พ.ย. 2561,
14:45:23 น.
กง.กง.
2 MB
6.)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจไปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 1 พย 0023.5/ว 9412 7 พ.ย. 2561
12 พ.ย. 2561,
14:42:54 น.
กง.กง.
613 KB
7.)แจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ พย 0023.1/ ว9421 9 พ.ย. 61
9 พ.ย. 2561,
14:51:16 น.
บห.
6 MB
8.)การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 ที่ พย 0023.2/ว 9268 6 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561,
16:54:07 น.
ก.มบ.
896 KB
9.)หารือการจ่ายเงินเดือน และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น และค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ พย 0023.2/ว 9263 6 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561,
16:52:57 น.
ก.มบ.
220 KB
10.)โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พย 0023.2/ว 9264 6 พ.ย. 2561
8 พ.ย. 2561,
16:51:08 น.
ก.มบ.
456 KB

 

 


 
หน้าที่ [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ] จำนวนทั้งหมด( 771 ไฟล์)
กลับขึ้นด้านบน