กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม  
 
   ข้อมูลสำนักงาน
 
ประวัติ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างบุคลากร
  - ฝ่ายบริหารทั่วไป
  - กลุ่มงานมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  - กลุ่มงานกฎหมายระเบียบ
และเรื่องร้องทุกข
  - กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  - ท้องถิ่นอำเภอ
แผนที่สำนักงาน
Facebook Page
   หนังสือราชการ
   ประกาศ ก.อบต.
     ประกาศ ก.ทจ.
     มติ ก.อบต.
   มติ ก.ทจ.
   ฐานข้อมูลตำแหน่งว่าง
   ฐานข้อมูลจำนวนบุคลากรใน อปท.
   หมายเลขโทรศัพท์ อปท. จังหวัดพะเยา
   ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา
   (Google map)
 
สถานที่ท่องเที่ยว
โรงแรมที่พัก
ร้านอาหาร
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
ธนาคาร และ ATM
โรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา
สถานีบริการน้ำมัน และ ก๊าซรถยนต์
 
 
 
   
 
 
เริ่มนับเมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 
 
 
 

 


 
 
 
   
     
 
 
   
 
ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น ๓ ถนนพหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ โทร.๐-๕๔๔๔-๙๖๒๓-๔ แฟกซ์ ต่อ ๑๘ Hotline มท ๒๖๗๓๒
 
 
e-mail : info@phayaolocal.go.th